Faktory ovlivňující zapojení otců v sociální práci s rodinou

Barbora Gřundělová

Medailon autorů:

Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Vystudovala obor Sociální práce a obor Veřejná politika a lidské zdroje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se genderovými předsudky stereotypy v praxi sociální práce, genderovou kompetencí sociálních pracovnic a pracovníků a sociální prací s rodinou.

Anotace:

Abstrakt CÍLE: Text přináší odpovědi na otázku, jaké faktory podporují a jaké faktory brání zapojení otců v sociální práci s rodinami. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problém je nahlíženo z perspektivy sociálního konstrukcionismu, genderově senzitivních přístupů, koncepčního modelu CAPE a přístupů zaměřených na práci s celou rodinou (Whole Family Approaches). METODY: Pro zodpovězení otázky bylo využito metody kvalitativní obsahové analýzy převážně anglicky psaných recenzovaných odborných článků. VÝSLEDKY: Výsledky ukazují, že faktory na straně praktikujících a organizační faktory jsou pravděpodobně rozhodující pro míru zapojení otců v rámci intervencí. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě zjištění byly navrženy další postupy v oblasti podpory většího zapojení otců v sociální práci i v oblasti zaměření dalšího výzkumu.

Klíčová slova:

zapojování otců, sociální práce s rodinou, genderově-senzitivní intervence

s. 79–98

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné