Komunitní plánování jako forma podpory životních projektů

Jitka Navrátilová, Pavel Navrátil

Medailon autorů:

Mgr. Jitka Navrátilová je asistentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně, kde se věnuje otázkám praktického vzdělávání v sociální práci a vede projekty zaměřené na rozvoj praktických kompetencí sociálních pracovníků.

PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., je odborným asistentem na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU, kde se věnuje problematice teorií a metod v sociální práci.

Anotace:

Změněné společenské podmínky doprovázející pozdně-moderní společnost přinášejí nové výzvy pro sociální práci, která si v nich hledá svoji identitu a roli. Naše úvahy jsou vedeny myšlenkou, že pozdní modernita vytváří podmínky pro sociální práci zaměřenou na podporu individualizovaných reflexivních projektů. V článku se proto zamýšlíme nad tím, jestli proces komunitního plánování může sloužit jako forma podpory životních projektů. Svoji úvahu ilustrujeme příkladem výzkumu potřeb rodin, který sloužil jako podklad procesu komunitního plánování.

Klíčová slova:

pozdní modernita, životní plánování, reflexivní projekty, potřeby rodin s dětmi, sociální práce

s. 74–84