Nedostatečná definice pojmu „hodnota“ jako zásadní problém etiky sociální práce

Helena Machulová, Tomáš Machula

Medailon autorů:

Mgr. Helena Machulová studovala bakalářské studium oboru Sociální a charitativní práce a magisterské studium oboru Teologie služby na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích. Zaměřuje se na etické a náboženské motivy v sociální práci.

Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., působí na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích a na Filosofickém ústavu AV ČR. Zaměřuje se na problematiku filosofie člověka včetně jejích společenských, etických a teologických dimenzí.

Anotace:

Článek poukazuje na nedostatečné vyjasnění jednoho ze základních termínů etiky v sociální práci, totiž pojmu hodnota. Jeho definice je velmi vágní a teoreticky nerozpracovaná. Autoři tuto situaci dokládají několika příklady. Poté představují hlavní představitele filosofie zabývající se pojmem hodnoty (např. Lotze, Brentano, Scheler, Marcel, Hildebrand, analytická etika) a navrhují možné východisko pro další rozvíjení diskuse, které by zlepšilo situaci ohledně diskursu o hodnotách v etice v sociální práci.

Klíčová slova:

etika sociální práce, pojem hodnota

s. 92–104