Od naivného entuziazmu po racionálny konštruktivizmus v preventívnych programoch

Denisa Vargová, Eva Mydlíková

Medailon autorů:

PhDr. Denisa Vargová pôsobí v Centre Slniečko, n. o., Nitra ako vedúca sociálna pracovníčka zariadení pre detské a ženské obete domáceho násilia. Od roku 2017 je externou doktorandkou na  Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave a dlhoročne spolupracuje s Centrom Slniečko,n. o., v oblasti supervízie a výskumu.

Anotace:

CIEĽOM príspevku je demonštrovať na príklade dvoch výskumov a dvoch preventívnych programov význam aplikačného potenciálu výskumných zistení pre účinnejšiu implementáciu programu prevencie násilia páchaného na deťoch a deťmi. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Primárna prevencia zohráva dôležitú sociálno-ekonomickú a psychologickú spoločenskú funkciu v rozvoji „zdravej“ populácie detí, s dôrazom na skorú implementáciu už v predškolskom veku. Jej správne „nasadenie“ je významné pre rozvoj vytvárajúcej sa osobnosti dieťaťa a jeho sociálnych kompetencií, preto je opodstatnená potreba vypracovávania preventívnych programov už pre predškolákov a ich zaradenie do školského systému. METÓDY: Obsahová analýza výsledkov dvoch výskumov a ich aplikačného potenciálu pre využitie v preventívnej praxi. VÝSLEDKY: Aby bol preventívny program účinný, musí rešpektovať špecifiká skupiny prijímateľov preventívneho programu, ktoré sa dajú výskumne zistiť. Výskumníci a preventisti pri dodržaní istých zásad kooperácie dokážu vytvoriť veľmi efektívny preventívny program aj v tak citlivej oblasti, akou je násilie na deťoch. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Pri vzájomnom rešpektovaní sa môžu výskumníci a preventisti vypracovať veľmi účinné preventívne programy pre deti a mládež už vo veku od 3 rokov až po adolescenciu, a tak eliminovať spoločenské aj individuálne dôsledky násilia páchaného na deťoch a deťmi.

Klíčová slova:

výskum, preventívny program, násilie, deti, role, účinnosť

s. 22–30

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné