Reflexe role emocí v morálním rozhodování v sociální práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami

Kateřina Glumbíková, Jelena Petrucijová

Medailon autora:
Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D., je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá zejména reflexivitou v praxi sociální práce s ohroženými dětmi a bezdomovstvím žen, matek a dětí. 

Doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc., je docentkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Odborně se zabývá otázkami filosofické antropologie, metodologie společenských věd, teoretické a aplikované etiky. 

Abstrakt:
CÍLE: Cílem článku je reflektovat roli emocí v morálním rozhodování sociálních pracovníků pracujících s ohroženými dětmi a jejich rodinami. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Byť jsou emoce v sociální práci inherentně přítomné, je jejich (ne)náležení k praxi sociální práce předmětem neustálé diskuse. Řada autorů uvádí, že mají emoce ve vztahu k morálnímu rozhodování informativní a motivační roli. Konkrétní role emocí ovšem nejsou prozkoumány. METODY: V průběhu kvalitativní výzkumné strategie bylo realizováno 30 hloubkových rozhovorů se sociálními pracovníky pracujícími s ohroženými dětmi a jejich rodinami zaměřených na emoce v sociální práci. Data byla zpracována pomocí zakotvené teorie K. Charmaz. VÝSLEDKY: V rámci analýzy dat byly vytvořeny tři role emocí v morálním rozhodování. Jednalo se o následující role: emoce jako zdroje informací, emoce jako zdroje reflexe hodnot a emoce jako zdroje motivace. Každá z rolí přitom obsahovala dichotomické subrole. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Z výsledků výzkumu vyplývá, že je nezbytné věnovat ve vzdělávání i praxi sociální práce pozornost reflexi emocí.

Klíčová slova:
emoce, morální rozhodování, reflexe, sociální práce s rodinou