Spiritualita seniorů – tematizace, identita a uskutečňování spirituality a její vazba s konstrukcí stáří

Jan Kaňák, Jan Váně

Jan Kaňák, Ph.D., pracuje na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako výzkumný pracovník a v poradně Vigvam s lidmi, kterým zemřel někdo blízký. Věnuje se střetávání/ potkávání profesionálního a spirituálního diskursu sociální práce a truchlení.

Prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D., svou pozornost ve výzkumech (primární či aplikovaný) zaměřuje na témata z oblasti sociologie náboženství (individualizace, mezigenerační přenos religiozity, náboženská kulturní paměť, morfování náboženských komunit); sociologii vzdělání (tvorba a volba vzdělávacích strategií jak na straně aktéra, tak systému) a problematice bezdomovectví a sociálních služeb, poskytovaných skupinám sociálně nejslabších. Dále se věnuje sociálním teoriím akcentujícím problematiku spravedlnosti a metodologickým inovacím ve výzkumu.

Abstrakt
CÍLE: Cílem předkládaného textu je popsat konstrukce spirituality seniorek a seniorů v kontextu konstrukcí stáří. Z tohoto popisu pak vyvodit možné implikace pro sociální práci. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Výchozím teoretickým prizmatem je na obecné rovině konstruktivistický rámec, na rovině sociální práce pak Person-in-Environment v jeho postmoderní podobě. Spiritualitu chápeme jako subjektivní vztah k transcendentálnímu vědomí. Stáří pak jako stav určovaný jak věkem (65 let a více), tak způsobem utváření a rozumění určitému úseku života. METODY: V rámci kvalitativní pilotní studie byly využity pro tvorbu dat polostrukturované rozhovory (n = 13) se seniory ve věkových skupinách od 65 do 89 let. Analýzy byly realizovány procesem kódování a kategorizací kódů za využití programu Atlas.ti. VÝSLEDKY: Konstrukce uzlových bodů spiritualit ovlivňuje míru vlivu spirituality na jednání, stejně jako uchopení spirituálních aktivit a copingu. Společným tématem je potřeba svobody oproti přílišnému svázání náboženskými vodítky. Konstrukce typů spiritualit se neukazuje jako zásadněji propojená s konstrukcí stáří. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výstupy považujeme za užitečné pro ty sociální pracovnice a pracovníky, kteří se zaměřují na spolupráci se seniory. Především pak zjištění, že spiritualita nemusí být propojována s pojetím stáří a s vnímáním stáří jako takového.

Klíčová slova
sociální práce, spiritualita, religiozita, senioři, pilotní studie, person-in-environment, bricolage

s. 22-39

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné