Výsledky v sociální práci a jejich vztah ke kvalitě výkonu sociální práce

Jana Havlíková, Olga Hubíková

Jana Havlíková působí na Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV), v. v. i. – výzkumné centrum Brno, kde se dlouhodobě zabývá problematikou výkonu sociální práce v různých prostředích systému sociální ochrany.

Olga Hubíková je výzkumnou pracovnicí VÚPSV, v. v. i. – výzkumné centrum Brno a věnuje se především výzkumům z oblasti sociální práce, sociálních služeb a dlouhodobé péče.

Abstrakt
CÍLE: Na základě pohledů expertů diskutujeme téma výsledku výkonu sociální práce – co lze v sociální práci považovat za výsledky, jaká mají tyto výsledky specifika a jaký mají vztah ke kvalitě výkonu sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Téma výsledkové kvality je zasazeno do širokého kontextu New Public Managementu (NPM). Východiskem pro pojednání o výsledku v sociální práci pak jsou vybrané charakteristiky sociální práce (prvek nepředvídatelnosti a dvojí mandát). METODY: Byla uplatněna tematická analýza polostrukturovaných rozhovorů se zástupci záměrným výběrem vytvořeného vzorku řídících a metodických orgánů a střešních organizací ovlivňujících výkon sociální práce v různých oblastech. VÝSLEDKY: Experti spojují s kvalitou sociální práce především ty její výsledky, které mají bezprostřední či dlouhodobý dopad na kvalitu života klientů. Na jejich dosahování má vliv i sociální prostředí, a proto je nelze přímo využít pro externí hodnocení kvality sociální práce. Výsledky typu výstupy, tj. měřitelné aspekty procesu poskytování služeb sociální práce, nelze dle expertů za indikátory kvality sociální práce považovat, a pokud jsou takto využity, hrozí snížení kvality sociální práce. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Mechanismy zodpovídání se z výsledků své práce formulované v rámci NPM nejsou pro sociální práci vhodné. Je nezbytné nejen formulovat takové návrhy hodnocení kvality v sociální práci, které důsledně vycházejí z hodnot a specifik sociální práce, ale též usilovat o jejich prosazení.

Klíčová slova
výkon sociální práce, výsledek, hodnocení kvality, New Public Management

s. 89-106

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné