Způsoby zvládání obtížných situací v kontextu bezdomovectví

Eliška Lindovská

Medailon autorů:

Mgr. Eliška Lindovská je studentkou oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Autorka se ve své disertační práci věnuje tématu bezdomovectví. Na fakultě působí také na pozici vědecké pracovnice v rámci projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií. Je členkou Rady Platformy pro sociální bydlení. Jako dobrovolnice se podílí na realizaci projektu Noc venku. V minulosti autorka pracovala jako sociální pracovnice v Ostravě a jako pracovnice v sociálních službách v Londýně a v Oxfordu.

Anotace:

Článek si klade za cíl zodpovědět následující otázku: Reflektují současné modely řešící obtíže s bydlením v kontextu sociální práce v českém prostředí diverzitu životních situací a způsoby jejich zvládání? S využitím Paugamových fází sociální diskvalifikace je upravena Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení, která vymezuje základní kategorie osob vyloučených z bydlení a osob bez domova. Následně jsou podrobně popsány v odborných textech vyhledané způsoby zvládání životních situací spojených s chudobou: od popření zhoršující se životní situace s využitím způsobu zvládání „vyhýbání“; přes přijetí a smíření se s danou situací, pomocí „pozitivní“ a „pasívní adaptace“, „instrumentalizace situace“, „zasloužilých chudých“ či mechanismu „diskreditace druhých“; nebo naopak nepřijetí situace, kdy dochází k aktivaci především defenzivních způsobů zvládání; až po naprostý sociální propad jedince, ve své vyhraněné podobě „záměrné exkluze“. Je vytvořena typologie způsobů zvládání obtížných životních situací, která umožňuje nahlédnout způsoby jednání osob s problémy v oblasti bydlení. Poslední část textu se věnuje dvěma stěžejním modelům podporovaného bydlení, „Bydlení až po přípravě“ a „Bydlení především“, a diskutuje jejich užití při zohlednění daných způsobů zvládání obtížných situací lidmi bez domova.

Klíčová slova:

bezdomovectví, sociální diskvalifikace, způsoby zvládání, vícestupňové bydlení, „Bydlení až po přípravě“, „Bydlení především“

s. 110–124