Stáže: Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR nabízí studentům vysokých škol odborné stáže či praxe v následujících oblastech působení:

 • spolupráce při expertních činnostech v 8 tematických oblastech (bezpečnost, bydlení, rodina a sociální služby, vzdělávání, zadluženost, zaměstnanost, zdraví, participace);
 • spolupráce při výzkumných činnostech – terénní výzkum sociálního vyloučení; tematické kvalitativní i kvantitativní výzkumy;
 • spolupráce v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání na místní i národní úrovni;
 • spolupráce s regionálními centry při intervenční činnosti v lokalitách;
 • spolupráce v oblasti PR a komunikace;
 • spolupráce v oblasti podpory vzdělávacích akcí a workshopů.

Odborná stáž umožňuje studentům získat zkušenosti s fungováním státní správy a seznámit se nejen s činností jednoho z odborů MMR, ale také s multidisciplinárním přístupem k řešení problémů sociálního vyloučení.

Stážisté se podílejí na činnosti expertů Agentury v jednotlivých oblastech podpory (bezpečnost, bydlení, zadluženost, sociální služby a rodina, vzdělávání, zaměstnanost, zdraví, participace), a to zejména na analytických a rešeršních činnostech, získávání a analýze dat, přípravě podkladů pro různé odborné platformy.

V oblasti výzkumu se stážisté zapojují do tvorby vstupních analýz i do realizace specifických výzkumů. Podílejí se na sběru dat v terénu, získávání dat od institucí i na zpracování již získaných a existujících dat. Kromě toho se mohou účastnit i procesu evaluace a sběru dat k indikátorům dopadu činnosti Agentury.

V rámci projektu zaměřeného na inkluzivní vzdělávání stážisté spolupracují na tvorbě Místních akčních plánů v oblastech se sociálně vyloučenými lokalitami. Úkolem stážistů v této oblasti je příprava a vyhodnocování dotazníků, příprava odborných podkladů pro jednání či mapování příkladů dobré praxe.

V oblasti PR a komunikace stážista úzce spolupracuje s tiskovou mluvčí, PR týmem a s výzkumníky, od kterých získává zejména textové podklady v rozpracované podobě. Dále samostatně připravuje a kontroluje tiskové zprávy, články a jiné texty určené médiím. Za souhlasu vedení může navštívit vydavatelský dům, zúčastnit se schůzek s novináři a zároveň je mu jako pozorovateli podle aktuálních možností umožněno účastnit se natáčení rozhovorů pro média.

V rámci podpory vzdělávacích akcí a workshopů stážista úzce spolupracuje s koordinátorem vzdělávacích aktivit a workshopů, PR týmem, případně také s projektovým manažerem a dalšími projektovými pracovníky. Podílí se na přípravě veřejných setkání, odborných workshopů a konferencí na témata věnovaná společnému vzdělávání dětí a mládeže. Jeho úkolem je pomoc s přípravou pozvánek, programů a dalších materiálů, komunikace s partnery a logistické zajištění akce. Další úkol spočívá ve zpracování výstupů a vyhodnocování akcí. Je součástí užšího týmu, který promýšlí možné formy a témata jednotlivých akcí.

Co požadujeme:

 • komunikativnost
 • organizační schopnosti a aktivní přístup
 • pečlivost, samostatnost a spolehlivost
 • ochotu učit se nové věci
 • výbornou znalost ČJ
 • stylistické dovednosti (zejména pro spolupráci v oblasti PR a komunikace)
 • časovou flexibilitu
 • ochotu cestovat po území České republiky

Podmínky a délka studentské stáže

Stáže mohou trvat od 2 do 12 měsíců, přičemž se nepředpokládá pracovní nasazení v rozsahu plného pracovního úvazku. S ohledem na různý charakter výše uvedených činností může být každá stáž koncipována jinak. Z toho důvodu je konkrétní délka i intenzita stáže předmětem dohody mezi studentem a Agenturou.

Odborné stáže může absolvovat každý student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáž je možné absolvovat po ukončení prvních dvou semestrů, tedy od 2. ročníku bakalářského studia.

V případě zájmu zašlete prosím strukturovaný životopis a vyplněný dotazník (viz níže) na sekretariatasz@mmr.cz.

Dotazník k žádosti o stáž v OSZ

Letáček ke stáži v OSZ