Platformy » Platformy české a slovenské

ČESKÉ

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) je dobrovolným zapsaným spolkem sdružujícím vyšší odborné a vysoké školy v ČR, které poskytují vzdělání v oblasti sociální práce. Je členem Evropské asociace škol sociální práce (EASSW). Jejím hlavním cílem je zvyšovat kvalitu vzdělávání v oboru sociální práce, a tím přispět ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice. ASVSP poskytuje konzultace svým členům, pořádá vzdělávací aktivity a vydává  jediný odborný časopisu v oblasti sociální práce v České republice a na Slovensku – časopis Sociální práce | Sociálna práce.

www.asvsp.org


Profesní komora sociálních pracovníků

Profesní komora sociálních pracovníků (PKSP) je zastřešující zájmová organizace pro sociální pracovníky, je členem Rady pro rozvoj sociální práce (RAROSP). Jejím cílem je prosazovat uznání sociální práce jako vysoce profesionálního oboru, zastupovat sociální pracovníky na vrcholné úrovni především vůči státu jako hlavnímu zadavateli sociální práce a vytvářet podmínky pro zvyšování profesní způsobilosti sociálních pracovníků. Pořádá akreditované kurzy i ne/formální setkání sociálních pracovníků, vytváří sítě sociálních pracovníků napříč všemi obory sociální práce prostřednictvím členské databáze sociálních pracovníků. Provozuje webové stránky, jejichž smyslem je nabízet informace rozšiřující odborné možnosti sociálních pracovníků, podněcovat diskusi a vzájemnou komunikaci v oboru sociální práce i navenek mezi sociálními pracovníky a všemi, kdo se o tuto problematiku zajímají.

www.pksp.cz


Společnost sociálních pracovníků

Společnost sociálních pracovníků (SSP) je dobrovolnou odbornou organizací sdružující členy, kteří se aktivně podílejí na rozvoji sociální práce a zvyšování odborné úrovně sociální práce v praxi. SSP je členem Mezinárodní asociace sociálních pracovníků (IFSW) a Rady pro rozvoj sociální práce (RAROSP). Usiluje o to, aby sociální práci na všech úrovních vykonávali pracovníci s příslušným odborným vzděláním. Umožňuje vzájemnou výměnu odborných zkušeností, získávání nových poznatků, a podílí se na dalším vzdělávání svých členů. Organizuje odborné konference a pracovní dny, pravidelně vydává „Informace“. Poskytuje svým členům pomoc v souvislosti s jejich přípravou na povolání a výkonem zaměstnání. 

www.socialnipracovnici.cz


Agentura pro sociální začleňování

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) je jedním z odborů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Funguje od roku 2008 a je vládním nástrojem na podporu obcí, které řeší problematiku sociálního vyloučení. Pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy. Propojuje přitom místní subjekty, aby při sociálním začleňování spolupracovaly. Spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci.

www.socialni-zaclenovani.cz


Aliance pro individualizovanou podporu

Aliance pro individualizovanou podporu sdružuje na šedesát rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací. Hájí zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním s vyššími nároky na podporu a péči. Usiluje o spravedlivý sociální systém a takovou zdravotní péči, které budou respektovat jedinečné potřeby každého jednotlivce, které budou pomáhat opravdu každému podle jeho skutečných potřeb, bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení.

www.aipp.cz


Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS) je střešní organizací, která prosazuje zájmy poskytovatelů mimonemocničních sociálně zdravotních služeb pro lidi s psychotickou duševní poruchou a potažmo i zájmy celé oblasti komunitní péče pro danou cílovou populaci. Činnost AKS vychází z přesvědčení, že jedním z poslání kultivovaného lidského společenství je napomoci lidem, kteří kvůli nemoci nejsou schopni sami plně naplňovat své běžné hmotné, sociální a duchovní životní potřeby, tento handicap vyrovnat a umožnit jim setrvání v přirozeném lidském společenství a žití produktivního života kvalitativně srovnatelného se životem ostatní, zdravé populace.

www.askos.cz


Asociace nestátních neziskových organizací České republiky

Asociace nestátních neziskových organizací České republiky je všeoborovou střešní organizací NNO s krajskou strukturou. Hájí zájmy členů a občanské společnosti na nejrůznějších platformách. Poskytuje prostor pro další rozvoj a vzdělávání našich členů, široký networking napříč Českou republikou a zvýhodněné poradenství spojené s činností NNO.

www.anno-cr.cz


Asociace nestátních organizací

Asociace nestátních organizací (A.N.O.) je střešní organizací sdružující adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním. Asociace je dobrovolným a nepolitickým sdružením, jedná se o nestátní, neziskovou, profesní a odbornou organizaci. Sdružuje přes 20 klíčových organizací zabývajících se prevencí a léčbou závislostí v České republice.

www.asociace.org


Asociace občanských poraden

Asociace občanských poraden (AOP) byla zřízena pro rozvoj sítě občanských poraden. Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství v 18 právních oblastech a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů. AOP sdružuje 34 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, celkem v 80 místech ČR.

www.obcanskeporadny.cz


Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením 

Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP) je svazem spolků s celostátní působností, který se od svého vzniku v roce 2002 systematicky snaží o podporu a rozvoj  kvalitního a dostupného poradenství pro osoby se zdravotním postižením ve všech 14 krajích ČR. Napomáhá rozšiřování a zvyšování kvality poradenství pro občany se zdravotním postižením a rozvíjí nové formy a metody v oblasti poradenství pro občany se zdravotním postižením. Napomáhá také zkvalitňování standardů kvality sociálních služeb v poradenské praxi.

www.apzp.cz


Asociace poskytovatelů paliativní a hospicové péče

Asociace poskytovatelů paliativní a hospicové péče (APPHP) je sdružením poskytovatelů hospicové péče a garantuje kvalitu jejich služeb. Zastupuje stovky profesionálů v hospicové paliativní péči, z nichž řada působí ve vzdělávání laické i odborné veřejnosti, včetně výuky na vysokých školách. Prosazuje a podporuje hospicovou a paliativní péči, která vychází z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné lidské bytosti. APPHP přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.

www.asociacehospicu.cz


Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Je nezávislým spolkem právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby. Patří jí členství v The European Ageing Network (EAN), Unii zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR), Evropské federaci národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA), European Social Network (ESN) a Federation of European Social Employers (FESE). Zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních institucí, zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do praxe a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům. Dále reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů a vyvíjí studijní, dokumentační, informační, vzdělávací a expertní činnost.

www.apsscr.cz


Asociace pro mezinárodní otázky

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Poskytuje prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. Zprostředkovává dialog mezi zástupci široké veřejnosti, akademické sféry, občanského sektoru, politiky a byznysu. Dlouhodobě podporuje zájem občanů České republiky o mezinárodní otázky a poskytuje informace nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné dění doma i ve světě.

www.amo.cz


Česká asociace pečovatelské služby

Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) sdružuje přes 200 organizací poskytujících terénní sociálně-zdravotní služby. Jejími členy jsou příspěvkové organizace měst a obcí, církevní a neziskové organizace i podnikatelské subjekty. Kromě expertní a dokumentační činnosti vyvíjí ČAPS vzdělávací a v neposlední řadě i informační činnost.

www.caps-os.cz


Česká asociace streetwork

Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb. Sdružuje a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce. ČAS vzdělává streetworkery a streetworkerky, kterými jsou sociální pracovníci a pracovnice z celé České republiky i ze Slovenska nebo pracovníci a pracovnice v sociálních službách. Podporuje formování a sdílení dobré praxe, organizuje semináře, konference, stáže po ČR i zahraničí, vydává publikace, provozuje oborový portál www.streetwork.cz.

www.streetwork.cz


Česká rada sociálních služeb

Česká rada sociálních služeb (ČRSS) je organizace, která sdružuje především poskytovatele sociálních služeb, ale i dalších organizací věnujících se veřejně prospěšným aktivitám. Byla založena s primárním účelem hájit práva a zájmy osob se zdravotním hendikepem a navázala svojí činností na Českou radu humanitárních organizací. Poskytuje svým členům informační servis o aktuálním dění v oblasti poskytování sociálních služeb a aktivně připomínkuje zákonné normy, národní strategie, koncepce, které se vztahují nejen k poskytování sociálních a zdravotních služeb.

www.crss.cz


Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice 

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice je zastřešující platformou 16 nevládních organizací zabývajících se migrací a integrací cizinců. Hájí otevřenou a tolerantní společnost založenou na respektu k odlišnostem a iniciuje komunikaci mezi neziskovkami, státní správou a akademiky. Pro své členy organizuje pravidelná setkání pracovních skupin v několika tematických oblastech, pořádá setkání s relevantními aktéry z politiky, státní správy, odbornou a akademickou veřejností, politiky. Věnuje se také organizaci seminářů a debat, kulturním a vzdělávacím akcím a připravuje odborná stanoviska a studie na nejrůznější témata spojená s migrací.

www.migracnikonsorcium.cz/cs


MO UZO zaměstnankyň a zaměstnanců v sociálních službách

MO UZO zaměstnankyň a zaměstnanců v sociálních službách (ALICE) sdružuje lidi pracující napříč sociálními službami (péče, prevence i poradenství), typy zařízení i regiony ČR, všechny, kteří působí v sociálních službách a chtějí se zasadit o zlepšení pracovních podmínek a zvýšení ohodnocení práce pečujících. Usiluje o: uznání – zvýšit prestiž povolání v sociálních službách a zvýšit povědomí veřejnosti o těchto profesích; bezpečnou práci – hájit práva zaměstnankyň a zaměstnanců v sociálních službách na celostátní i podnikové úrovni s důrazem na bezpečnost práce, dostatečné personální zabezpečení a financování sociálních služeb; důstojné ohodnocení – zlepšit mzdové a platové podmínky zaměstnankyň a zaměstnanců v sociálních službách.

www.aliceuzo.cz


Nadace Via

Nadace Via je nezávislá nadace, která rozvíjí komunitní život a filantropii. Ročně podpoří stovky projektů aktivních lidí, kteří mění své okolí a tvoří tím základy demokratické společnosti. 

www.nadacevia.cz


Národní rada osob se zdravotním postižením

Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) je střechová organizace sdružující spolky osob se zdravotním postižením. Poskytuje registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. – zejména se zaměřením na odborné sociální poradenství. Provozuje celostátní síť odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, seniory a další skupiny občanů ohrožených sociálním vyloučením. Vytváří podmínky pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů, podporuje vytváření rovných příležitostí a jejich společenského, kulturního a především pracovního uplatnění. Realizuje osvětové, informační, vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření, která napomáhají zlepšení kvality života OZP.

www.nrzp.cz


Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR je členem Českomoravské konfederace odborových svazů a evropských i celosvětových organizací, které sdružují odboráře z veřejných služeb a veřejné správy. Pomáhá svým členům – zaměstnancům všech profesí a všech věkových kategorií hájit svá občanská, zaměstnanecká i odborová práva. Odborový svaz jsou lidé, kteří společně sdílejí své starosti i radosti, pomáhají si svými zkušenostmi získanými na pracovištích, na svazových odborných seminářích a konferencích i od zahraničních kolegů.

www.osz.cmkos.cz


Platforma pro sociální bydlení 

Platforma pro sociální bydlení je spolkem sdružujícím přes 100 organizací a jednotlivců, pro které je bytová nouze každodenní starostí. Usiluje o to, aby lidé v nouzi měli šanci získat stabilní a bezpečné bydlení, které je zároveň propojené s kvalitní sociální prací. Na celostátní úrovni prosazuje vytvoření a přijetí zákona o sociálním bydlení, upozorňuje na špatnou legislativu a praxi a nabízí řešení. Na regionální úrovni poskytuje poradenství obcím při zavádění systémových řešení bezdomovectví rodin a jednotlivců. Obcím a neziskovým organizacím navíc pomáhá realizovat projekty Housing First

www.socialnibydleni.org


Růžová mašinka

Růžová mašinka je neformální skupina nadšených koučů. Nabízí bezplatný koučink lidem pracujícím v pomáhajících profesích – pracovníkům neziskových organizací, zdravotnických institucí, škol a školek, pro které je koučink příliš nákladná služba.

www.resultsemotions.cz/ruzova-masinka


Síť aktérů pro domov 

Síť aktérů pro domov (S.A.D.) je nositelem tématu a garantem odborné diskuze v oblasti bezdomovství. Nastavuje a rozvíjí humánní udržitelné cesty k důstojnému bydlení a začlenění do společnosti. Spojuje organizace i jednotlivce, s nimiž vytváří prostor pro poznávání, sdílení zkušeností, osvětu a hledání možností prevence a řešení bezdomovství. 

www.sad-cr.cz


Slušná firma

Slušná firma představuje komunitu firem a neziskovek usilující o změnu toho, jak se u nás podniká a pracuje: od jednostranné kumulace zisku a externalizace škod k obecné prospěšnosti a zodpovědnosti. Vyhledává, propojuje a podporuje organizace, které existují proto, aby řešily nějaké problémy a zároveň přebírají zodpovědnost za důsledky svého podnikání.

www.slusnafirma.cz


TESSEA ČR (Tematická síť pro sociální ekonomiku)

TESSEA je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v ČR, s vazbou na činnost v regionech. TESSEA zastřešuje sociální podniky z celé ČR, propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek. Současně jim a všem dalším zájemcům o téma podává aktuální  informace o sociálním podnikání nejen v ČR, ale i jinde ve světě.

www.tessea.cz


Zdravotně sociální sekce 022 při České asociaci sester

Česká asociace sester je dobrovolná, samosprávná, nepolitická, profesní organizace zdravotnických pracovníků se středoškolským, vyšším odborným vzděláním a vysokoškolským vzděláním. Je to největší odborná profesní organizace nelékařských pracovníků působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého nebo jiného podnikání, bez ohledu na národnost nebo náboženské vyznání, s působností po celé České republice. Ve své činnosti se zaměřuje na rozvoj ošetřovatelství jako oboru, rozvoj ošetřovatelského povolání, podporu vydávání odborných publikací, spolupráci s institucemi a na rozvoj mezioborové a mezinárodní spolupráce.

www.cnna.cz/sekce-a-regiony/19 (vstup pouze po přihlášení)


SLOVENSKÉ

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci 

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci je platformou s poslaním združovať odborníkov – profesionálov, pracujúcich v odbore sociálna práca a presadzovať ich spoločné záujmy v súlade s celospoločenskými potrebami, dbať na rast profesionality členov a nimi poskytovaných služieb a prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania sociálnych pracovníkov. 

www.avsp.http://avspsr.weebly.com/sk


Platforma rozvojových organizácií – Ambrela

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku (17 riadnych členov a 11 pozorovateľov), ktoré sa venujú sa rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu a/alebo trvalo udržateľnému rozvoju doma a/alebo v zahraničí a zastupuje ich spoločné záujmy na domácej pôde i v zahraničí.

www.ambrela.org