situácia na západnom a východnom Slovenskurodina

V súvislosti s pretrvávajúcou, celosvetovou ekonomickou krízou sa do popredia čoraz častejšie dostáva problematika narastajúceho počtu ľudí, jednotlivcov, ale i rodín, ktoré trpia sociálno-ekonomickými
problémami. Tie majú dopad nielen na ich finančnú, či materiálnu stránku života, ale taktiež pôsobia na ich sociálne vzťahy, telesné či duševné zdravie. Poradenstvo, ktoré by sa malo týmto rodinám poskytovať, by nemalo byť teda ohraničené len na právne aspekty (napr. uplatnenie nároku na dávku v hmotnej núdzi). Rodiny trpiace takýmito problémami, najmä zadlžené rodiny, majú neraz problém s účasťou na spoločenskom živote a taktiež strácajú nádej žiť svoj život v dôstojnejších životných podmienkach. V predkladanom príspevku sme si preto stanovili za cieľ postupne oboznámiť čitateľa so v súčasnosti pomerne často sa vyskytujúcim javom – zadlžením rodín. Ponúkame prehľad niektorých dôležitých zistení z prieskumu, ktorý sa venoval problematike zadlženia rodín na východnom a západnom Slovensku.Zobrazit text