Akademické argumentačné eseje v sociálnej práci a ich kontext a štruktúra

Martin Lulei, Martina Hrozenská

Medailon autorů:

PhDr. Martin Lulei, PhD. Vysokoškolský pedagóg v súčasnosti pôsobiaci na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Profilovo sa orientuje na teóriu sociálnej práce a sociálnu prácu v trestnej justícii. Participuje na viacerých národných aj nadnárodných projektoch.

PhDr. Martina Hrozenská, PhD. Vyštudovala odbor Sociálna práca na Fakulte sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti pôsobí na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre ako odborná asistentka. Venuje sa sociálnej gerontológií a teórii sociálnej práce v pedagogickom pôsobení ako aj v projektovej činnosti.

Anotace:

Autori diskutujú a poskytujú základné informácie o akademických esejách, ich kontexte a štruktúre v sociálnej práci. Zameriavajú sa na základné princípy použitia tohto formátu v akademickom písaní viac ako iné najčastejšie používané metódy (seminárne práce a atď.) Príspevok tiež poukazuje na hlavné body pri hodnotení a vypracovaní kvalitnej eseje.

Klíčová slova:

akademická esej, profesionální kompetence, sociální práce

s. 64–67