„Ale nikomu to neříkejte…“ aneb dilema mezi sdělováním informací a mlčenlivostí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Radka Janebová

Medailon autorů:

Mgr. et Mgr. Radka Janebová (1972) vystudovala obor sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a obor sociální práce a sociální politika na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde působí jako asistentka na katedře sociální práce a sociální politiky. Zabývá se především metodami sociální práce a genderovými aspekty sociální práce. Pracuje jako sociální pracovnice v oblasti sanace rodiny ve službě Triangl Občanského sdružení Salinger.

Anotace:

Pracuji jako sociální pracovnice sociální služby Triangl v rámci občanského sdružení Salinger, která se věnuje sanaci rodiny. Cílem služby je intervenovat v rodinách, kde hrozí umístění dětí do ústavní péče, ale kde jsou zároveň zachovány dobré citové vazby mezi rodiči a dětmi, takovým způsobem, aby se předešlo jejich umístění. Součástí mé práce jsou rozhodování, která se vážou k více či méně zásadním aktivitám sociální práce a která mohou významně ovlivňovat životy dětí, rodičů a celých rodin či dalších participantů na situaci (např. okolí klientek a klientů, můj vlastní život, fungování naší organizace či dalších spolupracujících subjektů). Jedno z takových klíčových rozhodování se váže k otázce, zda v konkrétní situaci zasáhnout, či nezasáhnout, což v rámci sanace rodiny může vést až k důsledku odebrání dítěte z rodiny, či naopak jeho ponechání v rodině. Přestože odebrání dítěte z rodiny iniciuje oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD), může tak učinit na základě mnou poskytnutých informací. Dilema, zda některé informace sdělovat OSPOD, či nikoliv, považuji za jedno z nejdůležitějších ve své praxi. Proces samotného rozhodování v tomto dilematu pro mne zůstával nejasný, což mě přivedlo ke specifikaci tématu mého výzkumu.

Klíčová slova:

sanace rodiny, dilema zasáhnout, či nezasáhnout, mlčenlivost, informační povinnost

s. 88–99