3/2010

Praktické užití teorie v sociální práci

16.9.2010 David Urban, Alena Kajanová recenzovaný článek

Článek se zabývá aplikací teoretických východisek sociální práce v praxi. Poukazuje na některá
specifika sociální práce s romskou komunitou a následně na příkladu sociální práce s romskými
dětmi a mládeží v Salesiánském středisku mládeže – Domě dětí a mládeže České Budějovice reflektuje
způsob využití prezentovaných teoretických východisek v praxi. Zobrazit text

16.9.2010 Mirka Nečasová, Zdeňka Dohnalová, Renáta Talašová recenzovaný článek

Cílem tohoto příspěvku je ukázat na konkrétní kasuistice, jakým způsobem je možné využít etické teorie pro lepší pochopení problematické situace v praxi sociální práce a pro získání více možných náhledů na tuto situaci a její řešení. Při aplikaci etických teorií na daný případ nejprve autorky čtenáře seznamují s kasuistikou, kterou poté postupně rozeberou s využitím tří rozdílných etických teorií: deontologie, utilitarismu a etiky péče.Zobrazit text

16.9.2010 Radka Janebová recenzovaný článek

Pracuji jako sociální pracovnice sociální služby Triangl v rámci občanského sdružení Salinger, která se věnuje sanaci rodiny. Cílem služby je intervenovat v rodinách, kde hrozí umístění dětí do ústavní péče, ale kde jsou zároveň zachovány dobré citové vazby mezi rodiči a dětmi, takovým
způsobem, aby se předešlo jejich umístění.Zobrazit text

16.9.2010 Josef Bernard recenzovaný článek

Příspěvek se zabývá analýzou procesuálních charakteristik komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí v ČR. Dospívá k závěru, že participativní charakter komunitního plánování, který je v teorii považován za podstatný rys celého procesu, se v reálu daří naplnit jen s obtížemi. Zobrazit text

16.9.2010 Kateřina Kubalčíková, Anna Krchňavá recenzovaný článek

Komunitní plánování je jednou z metod sociální práce. Základním východiskem této metody je participace aktérů zainteresovaných na sociální intervenci, především přímý podíl uživatelů služeb sociální práce na procesu rozhodování. Zobrazit text

16.9.2010 Zuzana Truhlářová recenzovaný článek

Při přípravě sociálních pracovníků na půdě českých vysokých škol vidíme snahu o spojení tzv. univerzitního vzdělávání s požadavky, které přinesl Boloňský proces, a také snahu vyhovět klasifikačním standardům české Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Česká Asociace vzdělavatelů v sociální práci v našem prostředí v rámci vysokoškolské přípravy sociálních pracovníků usiluje o hlubší propojení aspektů univerzitního (akademického) vzdělávání s aspekty profesionálního (odborného)
vzdělávání – tedy zaměřeného na získávání praktických kompetencí směřujících k výkonu profese sociální práce. Zobrazit text

16.9.2010 Eva Pavlíková, Blanka Honzárková recenzovaný článek

V návaznosti na vznik Pracovní skupiny pro raný vývoj dětí při Českomoravské psychologické společnosti (6/2009) předkládáme příspěvek, který se věnuje možnostem sociální, sociálně zdravotní, psychologické a speciálně-pedagogické péče o děti raného věku a jejich rodiče v České republice. Služby jako raná péče, dobrovolnická pomoc v rodičovství (HoSt Home-Start ČR) či sanace rodiny (Střep – centrum
sanace rodiny) jsou interdisciplinárními programy pomoci rodinám s malými dětmi, které jsou u nás včleněny do systému sociálních služeb. Zobrazit text

16.9.2010 Bohdana Břízová recenzovaný článek

Autorka představuje sociálně preventivní program Pět P, jeho principy a pravidla. Věnuje se také evaluační metodě POE, vysvětluje její používání. Zobrazit text