Komunitní plánování sociálních služeb a problémy participace

Josef Bernard

Medailon autorů:

Mgr. Josef Bernard pracuje v Sociologickém ústavu AV ČR, ve své práci se zaměřuje zejména na problematiku veřejné správy na lokální úrovni, na procesy participace a partnerství ve veřejné správě a na sociologii venkova. Přednáší na VOŠ Jabok.

Anotace:

Příspěvek se zabývá analýzou procesuálních charakteristik komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí v ČR. Dospívá k závěru, že participativní charakter komunitního plánování, který je v teorii považován za podstatný rys celého procesu, se v reálu daří naplnit jen s obtížemi. Problémy vznikají zejména se zapojením představitelů obcí a s reprezentativností participujících uživatelů služeb. Autor ukazuje, že nedostatky v participativním charakteru plánování souvisí s institucionálním kontextem, v němž komunitní plánování v ČR probíhá, ať už z hlediska institucí veřejné správy, nebo z hlediska institucí občanské společnosti. Analýza je založena na kvalitativním výzkumu procesů komunitního plánování ve třech obcích ČR, za pomoci rozhovorů s hlavními aktéry a zúčastněného pozorování.

Klíčová slova:

komunitní plánování, participace, sociální služby, zapojování uživatelů

s. 100–109