Využití vybraných etických teorií v praxi sociální práce

Mirka Nečasová, Zdeňka Dohnalová, Renáta Talašová

Medailon autorů:

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně, kde vede kursy týkající se etiky sociální práce, mediace a supervize. Působí také v Mediačním centru.

Mgr. Zdeňka Dohnalová je doktorskou studentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně, kde také působí jako výzkumná pracovnice. Vyučuje kursy zaměřené na etiku v práci s lidmi a supervizi. Je rovněž ředitelkou občanského sdružení Klíč pro rodinu.

Mgr. Renáta Talašová je doktorskou studentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Vedle toho pracuje jako probační úředník na středisku Probační a mediační služby v Brně.

Anotace:

Cílem tohoto příspěvku je ukázat na konkrétní kasuistice, jakým způsobem je možné využít etické teorie pro lepší pochopení problematické situace v praxi sociální práce a pro získání více možných náhledů na tuto situaci a její řešení. Při aplikaci etických teorií na daný případ nejprve autorky čtenáře seznamují s kasuistikou, kterou poté postupně rozeberou s využitím tří rozdílných etických teorií: deontologie, utilitarismu a etiky péče.

Klíčová slova:

kasuistika, sociální práce, etické dilema, etický problém, deontologie, utilitarismus, etika péče

s. 76–87