Case management: léčba duševní nemoci a utváření subjektu

Radek Carboch

Medailon autorů:

Mgr. Radek Carboch je doktorandem sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a výzkumným pracovníkem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se problémy spojenými s procesy deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb. 

Anotace:

CÍLE: Prozkoumat způsoby formování subjektu v procesu léčby duševního onemocnění. Studie přináší odpověď na otázku: Prostřednictvím jakých mocenských vztahů se utváří subjekt v praxi case managementu? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Analýza se opírá o práce Michela Foucaulta věnované genealogii moderního subjektu a proměnám technologií moci a vychází ze základních principů teorie aktérů-sítí. METODY: Data jsme sbírali během etnografického výzkumu (zúčastněná pozorování, polo-strukturované rozhovory) ve dvou pobočkách organizace Péče o duševní zdraví Pardubice. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že rozdílné způsoby léčby duševního onemocnění jsou spojeny s rozdílnými strategiemi formování subjektu. Utváření vztahů v praxi case managementu skrze strategie liberální governmentality otevírá prostor pro autonomní jednání lidí žijících s duševním onemocněním a zmírňuje negativní dopady asymetrie psychiatrické moci. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Porozumění sociální podpoře skrze mocenské strategie zvýrazňuje význam partikulárních způsobů utváření subjektu a poukazuje na rozdílný potenciál strategií disciplinace a liberální governmentality v sociální práci.

Klíčová slova:

duševní zdraví, case management, mocenské vztahy, liberální governmentalita, disciplinace

s. 24–41