Cíle sociální práce v kontextu jejího slabého ukotvení

Olga Hubíková, Jana Havlíková, Robert Trbola

Mgr. Olga Hubíková, Ph.D., je výzkumnou pracovnicí Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. – výzkumné centrum Brno (VÚPSV – Brno) a věnuje se především výzkumům z oblasti sociální práce, sociálních služeb a dlouhodobé péče.

Mgr. Jana Havlíková, Ph.D., působí na VÚPSV – Brno, kde se dlouhodobě zabývá problematikou výkonu sociální práce v různých prostředích systému sociální ochrany.

Ing. Robert Trbola je výzkumným pracovníkem při VÚPSV – Brno, kde se zejména zaměřuje na otázky z oblasti trhu práce, sociální integrace a sociální ochrany obyvatelstva.

Abstrakt
CÍLE: Článek se zabývá otázkou, kdo či co ovlivňuje nebo stanovuje cíle sociální práce v prostředí, kde tomuto oboru chybí vlastní adekvátní formální a institucionální rámec garantující mj. právě autonomní cíle oboru. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Východiskem je pohled na sociální práci optikou sociální instituce, jakožto určitého konsenzu na cílech, jejich zaměření a ustáleném způsobu řešení specifického společenského problému, přičemž tento konsenzus je společným jmenovatelem institucionalizace i profesionality výkonu sociální práce. METODY: Poznatky se zakládají na tematické analýze polostrukturovaných expertních rozhovorů se zástupci záměrným způsobem vytvořeného vzorku řídících a metodických orgánů a střešních organizací ovlivňujících výkon sociální práce v různých oblastech. VÝSLEDKY: V důsledku nedostatečné institucionalizace české sociální práce existuje vysoká náchylnost k záměně, posunu či ztrátě jejích vlastních cílů a obsazení cíli jiných resortů, oborů či organizací, s rizikem, že cíle sociální práce mohou být podřízeny i vlivu takových subjektů, jejichž zájmy jsou se sociální prací obtížně slučitelné či přímo kontradiktorní. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výsledky slouží jako argument pro obnovení a posílení snah o vytvoření závazných, jednotných a ucelených opor sociální práce v ČR.

Klíčová slova
cíle sociální práce, institucionalizace sociální práce, standardy sociální práce, profesní organizace, zákon o sociální práci

s. 5-21

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné