5/2021

Profesionalizace sociální práce

Ambíciou tohto čísla je podporiť a obohatiť odbornú diskusiu o profesionalizácii sociálnej práce. Zaradené akademické texty ukazujú, ako časť výskumníkov reflektuje otázky, na ktoré hľadajú odpoveď aj sociálni pracovníci v praxi. Zobrazit text

Cieľom článku je poukázať na vnímanie profesionalizácie sociálnej práce z pohľadu sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Autori sa zaoberajú taktiež postavením Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej len SKSPaASP) v procese profesionalizácie.Zobrazit text

článku sú v redukovanej podobe prezentované parciálne výsledky výskumu uplatňovania moci v pomáhajúcom procese. Jadrom príspevku sú implikácie pre prax sociálnej práce. Cieľom príspevku je identifikácia produktívnych prejavov mocenského správania v kontexte starostlivosti.Zobrazit text