Etické míľniky profesionalizácie sociálnej práce (americká, československá a slovenská perspektíva)

Andrej Mátel

Prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., je vysokoškolským pedagógom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odborným garantom Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami. Špecializuje sa na profesijnú etiku, sociálnu patológiu, teóriu a metódy sociálnej práce. Je členom akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Profesijnej rady komory a posudzovateľom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. V praxi sociálnej práce sa venuje najmä socioterapii a supervízii. Výskumnú činnosť zameriava na profesijnú etiku, sociálne služby a problematiku domáceho násilia.

Abstrakt
CIELE: Cieľom článku je analyzovať miesto a úlohu etiky v procese profesionalizácie sociálnej práce z diachrónneho hľadiska a predstaviť vybrané etické míľniky tohto procesu. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Etika je predstavená ako integrálna súčasť procesu profesionalizácie sociálnej práce od jej počiatku až po súčasnosť. Hlavní oporou sú diela Frederika F. Reamera s prihliadaním na československý a slovenský kultúrno-historický a politický kontext. METÓDY: Diachrónna perspektíva súvisí s historickou analýzou, ktorá je v našom prípade spojená s kvalitatívnou obsahovou analýzou primárnych zdrojov a sekundárnej literatúry. VÝSLEDKY: Analýza diel vybraných autorov poukazuje, že etika má stabilnú pozíciu v sociálnej práci od jej počiatku až po súčasnosť, hoci jej vonkajšie vyjadrenia a dôrazy sa postupom dejín menili. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Etika nemá byť len osobitým predmetom akademických prác, ale integrálnou súčasťou všetkých jej teórií a metód práce. Etické výzvy súčasnej digitálnej éry a obdobia svetovej pandémie sú kľúčové témy, ktoré by mali byť súčasťou etickej reflexie.

Kľúčové slová
etika, etický kódex, hodnoty, sociálna práca, profesionalizácia

s. 43-61

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné