Vybrané aspekty profesionalizácie sociálnej práce z pohľadu sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce na Slovensku

Bohuslav Kuzyšin, Milan Schavel

Doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD., je vysokoškolským pedagógom na Katedre kresťanskej antropológie a sociálnej práce Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Na tejto fakulte pôsobí aj ako prodekan pre vedu a doktorandské štúdium. Venuje sa teórii, metódam a interdisciplinárnym prienikom sociálnej práce. Svoju výskumnú činnosť zameriava taktiež na expresívne terapie, poradenstvo a supervíziu.

Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., je vysokoškolským pedagógom na Katedre kresťanskej antropológie a sociálnej práce Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Z hľadiska odborných tém sa venuje sociálnemu poradenstvu, supervízii a sociálnej prevencii. Je odborným garantom niekoľkých vzdelávacích programov v rámci ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov. Je členom akreditačnej komisie Ministerstva práce sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť ďalšieho vzdelávania a členom profesijnej rady komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Výskumne sa zameriava najmä na problematiku supervízie a ďalšieho vzdelávania v sociálnej oblasti.

Abstrakt
CIELE: Cieľom článku je poukázať na vnímanie profesionalizácie sociálnej práce z pohľadu sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Autori sa zaoberajú taktiež postavením Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej len SKSPaASP) v procese profesionalizácie. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Otázka profesionalizácie sociálnej práce je vnímaná z rôznych hľadísk, v porovnaní s minulosťou nejde len o historický vývoj sociálnej práce, ale aj o zvyšovanie odbornej ‒ profesionálnej kompetencie z hľadiska vzdelávania a dodržiavania etických noriem. METÓDY: Zvolené boli syntetické kvantitatívno-kvalitatívne výskumné metódy s cieľom zistiť, ktoré indikátory profesionalizácie považujú respondenti za najdôležitejšie. Výskum je orientovaný do deskriptívnych rovín. VÝSLEDKY: V príspevku sú prezentované výskumné zistenia, ktoré poukazujú na aspekty ovplyvňujúce profesijný a spoločenský status sociálnych pracovníkov, ako aj na nevyhnutnosť vyššej miery angažovanosti SKSPaASP v procese profesionalizácie sociálnej práce. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Výskumné zistenia môžu výrazne ovplyvniť akceleráciu prípravy špecializačného akreditovaného vzdelávania ako aj prijatie etického kódexu sociálnych pracovníkov. Môžu taktiež výrazne ovplyvniť činnosť SKSPaASP v rámci posilnenia spoločenského a profesijného statusu sociálnych pracovníkov.

Kľúčové slová
profesionalizácia, profesijný status, profesijné združenie, sociálna práca, spoločenský status, vzdelávanie

S. 22-42

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné