Digitalizácia supervízie v sociálnej práci v čase pandémie

Jana Vrťová, Ladislav Vaska

PhDr. Jana Vrťová pôsobí ako interná doktorandka na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojom vedecko-výskumnom zameraní sa profiluje na problematiku supervízie v sociálnej práci.

Doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD., pôsobí ako docent na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na čiastkový úväzok ako docent na Katedre sociální práce Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2018 je predsedom slovenskej Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci. Jeho pedagogická, publikačná a výskumná činnosť je orientovaná najmä na oblasť supervízie v sociálnej práci a služby zamestnanosti. Zároveň realizuje tréningy sociálnych zručností a v praxi je aktívnym supervízorom.

Abstrakt
CIELE: Cieľom článku je konceptualizovať problematiku využitia informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) v supervízii v sociálnej práci, následne vymedziť zmeny, ktoré priniesla pandémia ochorenia COVID-19 v oblasti realizácie supervízie v sociálnej práci v súvislosti s procesom digitalizácie supervízie, a analyzovať výhody a nevýhody kybersupervízie. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Autori článku vychádzajú z chápania supervízie ako interakčného procesu, ktorý prebieha formou komunikácie medzi supervízorom a supervidovaným. Zameriavajú sa na špecifiká virtuálneho spôsobu realizácie supervízie a s ním súvisiaceho subjektívneho prežívania supervízie. METÓDY: Pre výskum bol zvolený kvalitatívny výskumný dizajn, za použitia metódy hĺbkového pološtruktúrovaného interview s vybranou skupinou supervízorov. VÝSLEDKY: Na základe analýzy výskumných údajov boli zmeny, ktoré priniesla pandémia ochorenia COVID-19 v supervízii v sociálnej práci, vymedzené do 2 koncepcií: a) zmena spôsobu realizácie; b) zmena prežívania supervízie, a zároveň boli identifikované výhody a nevýhody supervízie realizovanej v online prostredí. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Článok reaguje na aktuálnu tému „digitalizácie supervízie v sociálnej práci v čase pandémie“ a prináša dôležité poznatky a náležitosti týkajúce sa supervízie v sociálnej práci. Zároveň načrtáva problematické oblasti a výzvy súvisiace s využívaním IKT v supervízii, s ohľadom na komunikované výhody a nevýhody kybersupervízie optikou supervízorov vykonávajúcich supervíziu v podmienkach SR.

Kľúčové slová
supervízia, sociálna práca, digitalizácia, pandémia, synchrónna supervízia, kybersupervízia

s. 60-77

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné