5/2022

Supervize

V česko-slovenskom priestore výkonu sociálnej práce sa supervízia stala jedným z dôležitých a efektívnych nástrojov zvyšovania odbornej kompetencie odborných pracovníkov. Jednou z ambícií tohto čísla bolo zistiť, ktoré supervízne prístupy, formy, techniky sa využívajú v sociálnej praxi, vede a výskume a ktoré jej obsahy sa ukazujú pre vedu a prax ako dôležité.Zobrazit text

Cieľom článku je konceptualizovať problematiku využitia informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) v supervízii v sociálnej práci, následne vymedziť zmeny, ktoré priniesla pandémia ochorenia COVID-19 v oblasti realizácie supervízie v sociálnej práci v súvislosti s procesom digitalizácie supervízie, a analyzovať výhody a nevýhody kybersupervízie. Zobrazit text