Historické kontexty vzniku supervízie v sociálnej práci na Slovensku

Ján Gabura

Prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., zakladal sieť predmanželských a manželských poradní na Slovensku. Je absolventom niekoľkých dlhodobých terapeutických výcvikov a v mnohých pôsobil ako vedúci výcvikovej skupiny. Spoluzakladal Bálintovskú spoločnosť a bol lektorom prvého supervízneho výcviku v oblasti sociálnej práce na Slovensku. Pracoval na Psychologickom ústave Univerzity Komenského, neskôr ako vedúci prvej katedry sociálnej práce na Slovensku. V oblasti vysokého školstva pracuje doteraz, stále lektoruje výcviky v supervízii, socioterapii, rodinnej mediácii a vzdelávanie zamerané na rozvoj profesionálnych kompetencií.

Abstrakt
CIEĽOM príspevku je porovnať špecifiká kreovania supervízie na Slovensku a v zahraničí so zameraním na oblasť sociálnej práce. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Stručná historická analýza vzniku a ďalšieho rozvoja supervízie na Slovensku vychádza z teoretických konceptov najmä dynamicky orientovanej psychoterapie, z historických zdrojov, ktoré spracovali vývoj supervízie v sociálnej oblasti a z rôznych teoretických modelov supervízie. METÓDY: Analýza dostupných materiálov, komparácia poznatkov zo sveta, Čiech a Slovenska, reflexia vlastnej skúsenosti. VÝSLEDKY: Výstupom je stručná, prehľadná historická štúdia, ktorá ústi do súčasnej situácie v oblasti supervízie a umožní čitateľom orientovať sa v historických súvislostiach vývoja supervízie v sociálnej oblasti. IMPLIKÁCIA PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Je užitočné, aby pracovníci v sociálnej oblasti aj praktizujúci supervízori poznali historické kontexty metódy, ktorú využívajú, vedeli porovnať situáciu v Čechách a na Slovensku, dokázali sa orientovať v tejto oblasti a hľadať možnosti skvalitňovania supervízie v priestore sociálnej práce.

Kľúčové slová
sociálna práca, supervízia, história supervízie, bálintovské skupiny, príprava supervízorov, eklekticizmus

s. 5-12

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné