Dopady neoliberalizace společnosti na směřování evaluace a supervize v sociální práci: Reflexe soudobých praxí mezi žitým světem a systémem

Kateřina Mikulcová, Ivana Kowaliková, Veronika Mia Zegzulková, Lenka Caletková, Marek Mikulec

Doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová (roz. Glumbíková), Ph.D., je docentkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá zejména reflexivitou v praxi sociální práce s ohroženými dětmi a bezdomovstvím žen, matek a dětí.

Mgr. Ivana Kowaliková, Ph.D., je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá zejména sociální prací se seniory a aplikací moderních technologií v sociální práci.

Mgr. Veronika Mia Zegzulková, Ph.D., je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá sociální prací v mezinárodním kontextu a odborným praktickým vzděláváním v sociální práci.

Mgr. Lenka Caletková, Ph.D., je vědecko-výzkumnou pracovnicí na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zaměřuje na strategie individuálního přístupu k dlouhodobě nezaměstnaným klientům využívané pracovníky úřadů práce.

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D., je odborným asistentem na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá sociálním vyloučením, bezdomovectvím a sociálním bydlením.

Abstrakt
CÍLE: Článek hledá odpověď na otázku: Jaký konkrétní dopad má neoliberalizace společnosti na vývoj evaluace a supervize v sociální práci? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Sociální práce, spojena s vývojem společnosti, se potýká s idejemi neoliberalismu, ekonomizujícími vlivy a je řízena zákonitostmi volného trhu. Zároveň je nucena neustále obhajovat svou legitimitu a konkurenceschopnost i vyvíjet tlak na efektivní, standardizovaný výkon sociálních pracovníků. Tato perspektiva legitimizuje pozitivisticky laděnou podobu evaluačních technik a supervizí na úkor poslání organizací; potřeb pracovníků; prostoru pro budování vztahů s klienty a rozvoje kritické reflexe profesní i praktické sféry. METODY: Odpověď je výsledkem teoretické analýzy dostupných zdrojů z oblasti supervize, responsivní evaluace a pozitivisticky laděné evaluace založené na standardech. VÝSLEDKY: V rámci analýzy odborných textů jsme odhalili podobný trend utváření dvou protichůdných proudů v evaluaci a supervizi v sociální práci, které lze teoreticky zarámovat do Habermasovy perspektivy rozdílností mezi žitým světem a systémem. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Kriticky informovaná supervizní praxe a evaluace má potenciál pro reflexi přístupů ke klientům; formování strategií sociálních změn i zvyšování prestiže profese.

Klíčová slova
responsivní evaluace, supervize, evaluace založená na standardech, žitý svět, systém

s. 32-44

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné