Mezi praktickou a dialogickou reflexí u sociálních pracovníků a všeobecných sester

Zuzana Havrdová, Michal Růžička, Walter Lorenz

Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., je psycholožkou a docentkou sociální práce na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje od r. 2001 specializaci supervize v programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích.

PhDr. Michal Růžička, PhD., je sociální antropolog a sociolog, který studuje procesy marginalizace a sociální exkluze v postsocialismu. Působil na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, na Vídeňské univerzitě a jako stipendista Fulbrightovy komise na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Prof. Walter Lorenz, PhD., je kvalifikovaný sociální pracovník (LSE), vyučoval sociální práci na univerzitách v Irsku (National University of Ireland, University College Cork) a Itálii (Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Education), a po odchodu do důchodu se stal smluvním profesorem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Psal o interkulturní pedagogice a politických aspektech sociální práce v různých evropských kontextech. Spoluzaložil European Journal of Social Work a Social Work & Society.

Abstrakt
CÍLE: Hlouběji porozumět rozdílům v tom, jak sociální pracovníci a všeobecné sestry vnímají a využívají reflexi ve své profesní praxi. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Pojetí reflexe-v-akci D. Schöna (1983); chápání reflexe jako aktů mysli, propojujících různé obsahy vědomí (Gibbs, 1998) za účelem zvládání situace. METODY: Kvalitativní rozhovory vedené dle záměrného výběru s 11 sociálními pracovníky a 6 všeobecnými sestrami pracujícími ve zdravotních a sociálních služeb více typů. Analýza dat inspirovaná zakotvenou teorií. VÝSLEDKY: Pro porozumění tomu, jak jsou procesy reflexe utvářeny faktory, jako je „předchozí formace“, „povaha pracovního prostředí“ a „povaha poskytované péče“, jsou data z výzkumu uspořádána dle dimenze kultivovanosti praktikované reflexe do pěti úrovní. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Aplikace poznatků o více variantách reflexe v sociální práci by mohla podpořit kultivaci reflexe zejména v multidisciplinárních týmech a tam, kde se zatím nedaří supervizi.

Klíčová slova
reflexe, reflexivita, sociální práce, ošetřovatelství, organizační kultura

s. 92-106

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné