Supervize praxe studentů sociální práce – úkolově orientovaný přístup

Adéla Michková

Mgr. Adéla Michková, Ph.D., působí jako odborná asistentka a vedoucí Oddělení zdravotně sociální práce na Katedře porodní asistence a zdravotně sociální práce a současně jako supervizorka v Centru péče o zdraví Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Supervizi se věnuje více než patnáct let, a to jak prakticky v roli supervizorky v sociálních službách, tak výzkumně. Supervizi odborné praxe studentů považuje za významný nástroj přípravy nejen sociálních pracovníků, ale i dalších pomáhajících profesionálů, a podílí se na zavádění supervize do jejich studijních plánů. Je členkou Asociace supervizorů pomáhajících profesí.

Abstrakt
CÍLE: Cílem příspěvku je představit úkolově orientovanou supervizi v aplikaci do praxe studentů sociální práce a pilotní studii jejího ověření. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Představený přístup vychází z úkolově orientované supervize J. Caspiho a W. J. Reida a obecně z konceptu vzdělávací supervize. METODY: Text je členěn do dvou částí. První část má metodicko-sumarizační charakter a představuje uchopení uvedeného přístupu v praxi autorky. Druhá část představuje pilotní studii evaluace tohoto přístupu realizovanou formou kvalitativní analýzy písemných materiálů vztahujících se k rozvojovým cílům studentů. VÝSLEDKY: Příspěvek prezentuje zjištění formulovaná v rámci pilotní studie, která budou základem pro další zpracování tématu. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Text představuje jeden z možných modelů supervize uplatnitelný v profesní přípravě budoucích sociálních pracovníků a také dílčí výsledky jeho pilotního ověření.

Klíčová slova
vzdělávací supervize, odborná praxe, sociální práce, rozvojový cíl

s. 78-91

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné