Distanční vzdělávání v sociální práci v období koronavirové krize v České republice

Daniela Květenská, Sabina Zdráhalová

PhDr. Daniela Květenská, Ph.D., působí jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zabývá se pomocí obětem trestných činů a domácího násilí, sociální prací s ohroženými dětmi a tématem restorativní justice. V praxi se mimo jiné věnuje první psychické pomoci obětem trestných činů a mimořádných událostí.

Mgr. Sabina Zdráhalová je absolventkou Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Nyní je doktorandkou Katedry sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Zároveň pracuje jako sociální pracovnice organizace Salinger ve středisku Triangl, kde se věnuje sociální práci s rodinami.

Abstrakt
CÍLE: Hlavním cílem stati je porovnat vnímání distančních forem výuky vyučujícími a studenty sociální práce na vysokých školách v České republice v období mimořádných opatření přijatých vládou České republiky proti šíření viru COVID-19. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Období koronavirové pandemie se odráželo v řadě lidských činností a jednou z nich bylo i vysokoškolské vzdělávání sociální práce. Vyučující a jejich studenti čelili novým výzvám, museli se rychle zorientovat a začít využívat online výuku, přestože vzdělávání v oboru sociální práce je specifické tím, že je postavené na vzájemné interakci. Práce navazuje na studie zabývající se distanční výukou v sociální práci Reamera (2019), Kurzmana (2019) a dalších. METODY: Pro výzkum byla využita kvantitativní výzkumná strategie, konkrétně se jedná o techniku dotazníkového šetření. VÝSLEDKY: Vyučující vnímají distanční vzdělávání jako náročnější na přípravu, oproti studentům, kteří vnímají stejnou náročnost přípravy na distanční vzdělávání. Studenti a vyučující hodnotí distanční vzdělávání jako náročnější v komparaci s klasickou formou výuky. Dle pedagogů i studentů lze studium sociální práce vyučovat částečně v online prostoru. Výhradně online vzdělávání považují za méně vhodnější pro přípravu povolání sociální práce. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Aplikačním cílem je získání podkladů pro optimalizaci využívání distančních forem výuky při vzdělávání budoucích sociálních pracovníků.

Klíčová slova
vzdělávání, distanční výuka, prezenční výuka, sociální práce

s. 22-39

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné