Editorial

Súčasná rodina zmenami svojho fungovania, štruktúry a sociálnych rol, väzieb medzi jej členmi sa nachádza niekde na ceste medzi tradičnou a modernou rodinou a je viac otvorená stimulom z externého domáceho prostredia aj sociokultúrnemu pôsobeniu cudzieho prostredia.

Nepovažujeme to za krízu rodiny, ako sa často uvádza, ale za proces, ktorým sa rodina vyrovnáva s intenzívnymi a rozsiahlymi sociálnymi zmenami.

Immutácie v sociálnom, ekonomickom a politickom prostredí môžu však v niektorých prípadoch vyvolať situs v rodine, ku ktorému spoločnosť zaujíma stanovisko ako k situácii, ktorá je nežiaduca, spoločensky neakceptovateľná až spoločensky patologická. Všetky z nich vyvolávajú v rámci rodinu určitú neistotu.

V anotácii čísla tohto časopisu uvádzame, že problém neistoty vymedzujeme z množstva iných prebiehajúcich procesov procesmi charakteristickými pre súčasnú sociálnu zmenu v spoločnosti, a to:
• sociálnou neukotvenosťou, hlavne mladých ľudí,
• individualizáciou,
• rozkolísaním, či až ohrozením tradičného modelu rodiny. Ide o nové, aj keď očakávané fenomény, ktoré rámcujú situácie neistoty jednotlivých rodín (rodín v neistote).

Téma čísla časopisu bola koncipovaná pomerne široko, aby zahrnula v sebe viac problémových oblastí rodiny, ktoré ju ohrozujú alebo priamo vtláčajú do sociálnej, hmotnej, či inej neistoty. Išlo o snahu identifikovať situácie, ktoré vznikajú v podmienkach spoločnosti, ktorá je živým sociálnym organizmom, je ne meniace očakávania.

Tak sa nám v časopise podarilo vytvoriť priestor na stanoviská vedcov, odborníkov na odpovede na otázku: „Identifikovala a definovala sociálna práca svoju pozíciu a poslanie pri eliminovaní problémov rodiny spojených so stavom neistoty?“ „Aké sú jej viditeľné a merateľné prejavy?“ „Aké metódy práce sú v tejto oblasti realizované, modifikované a odskúšané v rámci praxe?“ Tiež vzniklo nezištné odovzdanie metodiky overených postupov, či len skúsenosti z pilotných pokusov, reflexia sociálnej práce, ale aj multiprofesijnej spolupráce pri skúmaní a riešení problémov rodiny v neistote v praxi. Takto je zameraná časť časopisu „Inšpirácia pre prax“.

V časopise je daný priestor na scientia reprezentujúce aktuálne výskumy, štatistické sledovania, šetrenia,fakty, i ktoré tvoria tematicky široko rozložené a vedecky kvalitné „Akademické články“. V časopise čitateľ nájde recenzie najnovších monografií, skrípt, metodických materiálov, s ktorými sa chceme s Vami podeliť. Tiež Správy, pripravované akcie a iné oznámenia.

Čo je významným prínosom tohto čísla časopisu, je skutočnosť, že sa podarilo „otvoriť“ témy, ktorým môže byť venované samostatné číslo časopisu s cieľom jej obsahovo hlbšej, ale aj široko spektrálnejšej analýzy.

Ďakujem tvorcom a všetkým prispievateľom tohto čísla časopisu. Bolo pripravované v čase prázdnin a dovolenkových dní, čo bolo iste náročne. Všetkým, ktorým sa toto číslo časopisu dostane do rúk, prajem pokoj na duši a veľa dobrej energie vo vlastnej rodine aj pri práci s klientom.

Anna Žilová,
editorka čísla