3/2013

Rodina v nejistotě

The article discusses theoretical points of reference and practice dynamics for school social work in the context of North American education. The school social work role comprises many diverse responses to a situation, working with a multidisciplinary school team. It is based on a commonly developed assessment and strategic plan. The school social worker also works with parents as partners. The dynamics of this practice is illustrated in the article, using an example of good practice with the school team, the parents and a child over the extended period of his elementary school years. The model of direct practice in the case of Alan is complemented by discussion of consultation, program development, transagency planning and work on general school problems, such as school safety. The article concludes with a brief review of school social work effectiveness research.Zobrazit text

Záměrem tohoto textu je představit narativní přístup jako možnou alternativu pro práci s klientem, či šířeji jako alternativní paradigma, tedy odlišný způsob pohlížení na charakteristiky a smysl sociální práce.
V první části textu bude mým cílem seznámit čtenáře s charakteristikou narativního přístupu a s předpoklady, z nichž tento přístup vychází, a také diskutovat specifika narativního přístupu za pomoci komparace narativní perspektivy a konceptu životní situace podle Bartlettové (1970), který je jedním ze základních teoretických modelů sociální práce. Jsem přesvědčen o tom, že tato komparace může poukázat na potenciál narativního přístupu otevřít některá témata, která zůstávají v rámci využití modelu sociálního fungování skrytá, a následně s těmito tématy i pracovat.
Druhá část textu bude věnována praktické aplikaci metod a technik narativního přístupu na práci s klientem. Budou prezentovány nejen jednotlivé techniky dekonstrukce a externalizace, ale i příklady konkrétní práce s klientem založené na aplikaci narativního přístupu.Zobrazit text

Přehledová studie se zaměřuje na stres seniorů jako jednu z oblastí sociálních determinant zdraví. Představuje různé názory na stres a klade otázku, co převážně způsobuje stres seniorů a jak senioři tuto psychickou zátěž prožívají. Senior se setkává v této fázi lidského života s řadou životních krizí, které mohou vést k pocitům úzkosti, nízkého sebevědomí nebo k sociální izolaci a následně mohou negativně ovlivnit jeho fyzické a psychické zdraví. Z analýzy zdrojů je zřejmé, že příčiny stresu, který senioři prožívají, jsou multifaktoriální s převahou změn či poruch v sociální podpoře a komunikaci. Příčiny vzniku stresu, faktory ovlivňující stres, chování seniorů ovlivněné stresem i to, co senioři v těchto situacích prožívají, je důležité znát pro zdravotně sociální pracovníky, aby mohli poskytovat efektivní péči ve prospěch udržení a navrácení psychické pohody, rovnováhy seniorů. V rámci zdravotně sociálního systému v péči orientované na klienta je nezbytné nejprve zjistit, co prožívá klient, abychom porozuměli jeho problémům a mohli přistoupit k plánu péče, resp. plánu prevence či zvládání zátěžových situací. V uvedených zdrojích jsme však nezjistili, co senioři prožívají v důsledku psychicky zátěžových situací. Z těchto důvodů připravujeme kvalitativní a kvantitativní šetření, ve kterém se budeme dané problematice věnovat.Zobrazit text

Stať se zaměřuje na možnosti a limity aplikace konceptu sociálního fungování v sociální práci s dospělým klientem s mentálním postižením. Autoři definují mentální retardaci, věnují se charakteristice i proměnám rezidenční péče a v teoretické i aplikační rovině rozebírají koncept sociálního fungování. Sumarizují a analyzují faktory i paradigmata klientovy životní situace, specifikují jeho slabé i silné stránky a definují jeho role. V závěru shrnují východiska dalšího postupu a navrhují možná řešení klientovy nepříznivé situace.Zobrazit text

Článek se pokouší o filozofickou reflexi problému rodiny v nejistotě. Snaží se o kritický rozbor obvyklého pojetí rodiny jako systému funkcí. Oproti úbytku funkcí (Keller, 1998) ukazuje samotný pojem funkce jako zdroj nejistoty. Staví proti sobě dvě pojetí rodiny – rodiny jako systému funkcí, z něhož vychází sociální práce, a rodiny jako domova (Hogenová, 2008).Zobrazit text

Hlavnou ideou práce bolo prezentovať možnosti aplikácie mediácie v práci s rodinami v ohrození. Mediácia je metóda, ktorou tretia, neutrálna strana vstupuje do konfliktu a pomáha konfliktným stranám v riešení ich sporu. V teoretickej časti sa zaoberáme vymedzením základnej pojmológie v oblasti práce s rodinou, etablovaním služieb pre rodiny v ohrození a analýzou východiskových konceptov mediácie s dôrazom na mediáciu ako podporný vzťah a pomáhajúci proces.
Pomocou predostretých teoretických úvah poukazujeme v praktickej časti na možnosti aplikácie mediácie v službách pre rodiny v ohrození. Na príkladoch dobrej praxe približujeme uplatnenie parciálnych mediačných nástrojov v dennej praxi v službách pre rodiny.Zobrazit text