3/2013

Rodina v nejistotě

Súčasná rodina zmenami svojho fungovania, štruktúry a sociálnych rol, väzieb medzi jej členmi sa nachádza niekde na ceste medzi tradičnou a modernou rodinou a je viac otvorená stimulom z externého domáceho prostredia aj sociokultúrnemu pôsobeniu cudzieho prostredia. Zobrazit text

Hlavnou ideou práce bolo prezentovať možnosti aplikácie mediácie v práci s rodinami v ohrození. Mediácia je metóda, ktorou tretia, neutrálna strana vstupuje do konfliktu a pomáha konfliktným stranám v riešení ich sporu. V teoretickej časti sa zaoberáme vymedzením základnej pojmológie v oblasti práce s rodinou, etablovaním služieb pre rodiny v ohrození a analýzou východiskových konceptov mediácie s dôrazom na mediáciu ako podporný vzťah a pomáhajúci proces.Zobrazit text

Článek se pokouší o filozofickou reflexi problému rodiny v nejistotě. Snaží se o kritický rozbor obvyklého pojetí rodiny jako systému funkcí. Oproti úbytku funkcí (Keller, 1998) ukazuje samotný pojem funkce jako zdroj nejistoty. Staví proti sobě dvě pojetí rodiny – rodiny jako systému funkcí, z něhož vychází sociální práce, a rodiny jako domova (Hogenová, 2008).Zobrazit text

Stať se zaměřuje na možnosti a limity aplikace konceptu sociálního fungování v sociální práci s dospělým klientem s mentálním postižením. Autoři definují mentální retardaci, věnují se charakteristice i proměnám rezidenční péče a v teoretické i aplikační rovině rozebírají koncept sociálního fungování. Zobrazit text

Přehledová studie se zaměřuje na stres seniorů jako jednu z oblastí sociálních determinant zdraví. Představuje různé názory na stres a klade otázku, co převážně způsobuje stres seniorů a jak senioři tuto psychickou zátěž prožívají. Senior se setkává v této fázi lidského života s řadou životních krizí, které mohou vést k pocitům úzkosti, nízkého sebevědomí nebo k sociální izolaci a následně mohou negativně ovlivnit jeho fyzické a psychické zdraví.Zobrazit text

Záměrem tohoto textu je představit narativní přístup jako možnou alternativu pro práci s klientem, či šířeji jako alternativní paradigma, tedy odlišný způsob pohlížení na charakteristiky a smysl sociální práce. V první části textu bude mým cílem seznámit čtenáře s charakteristikou narativního přístupu a s předpoklady, z nichž tento přístup vychází, a také diskutovat specifika narativního přístupu za pomoci komparace narativní perspektivy a konceptu životní situace podle Bartlettové (1970), který je jedním ze základních teoretických modelů sociální práce.Zobrazit text