Efektívne intervencie pre znižovanie záťaže neformálnych opatrovateľov osôb s demenciou pri Alzheimerovej chorobe: systematický prehľad

Marta Nemčíková, Zuzana Katreniaková, Patricia Dobríková, Iveta Nagyová

Medailon autora:

Mgr. Marta Nemčíková je externou doktorandkou sociálnej práce na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. V dizertačnej práci sa venuje problematike demencie a využitiu validácie v praxi sociálneho pracovníka. Pôsobí tiež v ambulantnom špecializovanom zariadení pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorým je demencia pri Alzheimerovej chorobe, Parkinsonovej chorobe, demencia inej etiológie alebo organický psychosyndrómom.

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD., sa venuje najmä zdravotno-sociálnej starostlivosti o seniorov a osoby s duševným postihnutím. Niekoľko rokov pôsobí v oblasti poskytovania domácej opatrovateľskej starostlivosti. Bola členkou odbornej pracovnej skupiny Asociácie na ochranu práv pacientov SR v projektu Stratégie dlhodobej starostlivosti. Je odborným garantom projektu Fórum prevencie, ktorého cieľom je zvýšenie účasti dospelej populácie na preventívnych prehliadkach. Jako členka Európskej asociácie verejného zdravotníctva a predsedníčka Slovenskej asociácie veřejného zdravia sa orientuje na prenos výsledkov výskumu do politiky a praxe verejného zdravotníctva.

Prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD., prednáša na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce a Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Na období 2017–2022 je menovaná jako affiliated faculty in the Department of Health Administration and Human Resources Panuska College of Professional Studies, University of Scranton, USA. Pôsobí ako klinický psychológ v hospici v Trenčíne. Je podpredseda Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska, členka Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny a pôsobí v European Association for Palliative Care a International Association for Palliative Care.

Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD., je prednostkou Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je prezidentkou European Public Health Association (EUPHA) a členkou European Advisory Committee for Health Research (EACHR) v rámci WHO/Europe so špeciálnym zameraním na translačný a implementačný výskum. Jej vedecko-výskumná činnosť je zameraná na výskum biobehaviorálnych a psychosociálních inovácií v manažmente chronických chorôb. Je zodpovednou riešiteľkou viacerých medzinárodných a národných vedecko-výskumných projektov v oblasti chronických chorôb a integrovanej starostlivosti. Na národnej úrovni pracuje tiež ako konzultantka pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Kanceláriu Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike.

Abstrakt:

CIELE: Zámerom článku je zodpovedať otázku, aké sú aktuálne výskumné zistenia o efektívnych psychosociálnych intervenciách redukujúcich záťaž neformálnych opatrovateľov osôb žijúcich s demenciou pri Alzheimerovej chorobe (ACH) v domácom prostredí. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Poskytovanie starostlivosti členovi rodiny s demenciou pri ACH môže opatrovateľom ponechať malý priestor na venovanie dostatočnej pozornosti faktorom záťaže, ktoré limitujú ich zdravie, sociálny život a finančné postavenie. Na záťaž je nazerané v súlade s koncepčným modelom hodnotenia stresu. Z pohľadu ekosystémovej teórie sú identifikované kľúčové princípy starostlivosti o neformálnych opatrovateľov. METÓDY: Systematický prehľad štúdií o efektivite intervencií zameraných na opatrovateľskú záťaž neformálnych opatrovateľov osôb s demenciou pri ACH publikovaných v databázach PubMed, Science Direct, Web of Science Current Contents Connect a Web of Science Core Collection od 2015 do apríla 2020. Záverečný proces mapovania prebiehal v štyroch oblastiach podľa modelu PICO. VÝSLEDKY: Z celkového počtu 4920 štúdií týkajúcich sa zvoleného zamerania zostalo po skríningu abstraktov 77 štúdií, z ktorých bolo vybraných 8 relevantných štúdií. Identifikovanými intervenčných stratégiami boli psychoedukácia, edukácia, telefonické a internetové intervencie, poradenstvo, podporné skupiny a formálny prístup k starostlivosti o opatrovateľov. IMPLIKÁCIA PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Zistenia je možné použiť v praxi sociálnej práce pri poskytovaní efektívnych a na vedeckých poznatkoch založených psychosociálnych intervencií sociálnej opory neformálnym opatrovateľom osôb s demenciou pri ACH.

Klíčová slova:

opatrovateľská záťaž, demencia, neformálni opatrovatelia, sociálna opora, intervencie

s. 122 - 140

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné