Identifikácia členov profesijnej komunity sociálnej práce na Slovensku s kľúčovými hodnotami profesie

Andrej Mátel, Peter Brnula

Medailon autorů:

Prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., je vysokoškolským pedagógom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odborným garantom Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami. Špecializuje sa na profesijnú etiku, sociálnu patológiu, teóriu a metódy sociálnej práce. Je členom akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.. V praxi sociálnej práce sa venuje komplexnej pomoci obetiam domáceho násilia, sociálnemu poradenstvu a supervízii. Výskumnú činnosť zameriava na profesijnú etiku, sociálne služby a problematiku domáceho násilia.

Doc. PhDr. Peter Brnula, PhD., je absolventom odboru sociálna práca, ako aj dlhodobých výcvikov v psychoterapii zameranej na človeka a výcviku v supervízii. V súčasnosti pôsobí na Katedře sociální práce Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Venuje sa témam dejín a teóriám sociálnej práce a etiky v sociálnej práci. V praxi pôsobí aj ako supervízor. Výskumne sa orientuje na históriu sociálnej práce a jej teórií a etike v sociálnej práci.

Anotace:

CIELE: Hlavnou výskumnou otázkou empirického príspevku je, či sa členovia profesijnej komunity slovenskej sociálnej práce identifikujú s hodnotami, ktoré sú deklarované v národním etickom kódexe ako kľúčové. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Sociálna práca je predstavená ako profesia založená na hodnotách, ktorej integrálnou súčasťou je profesijná etika, formalizovaná etickými kódexmi. Ich základnou zložkou sú kľúčové hodnoty, ktorých empirickému skúmaniu sa venuje zvýšená pozornosť. METÓDY: Výskumným nástrojom bola modifikovaná verzia dotazníka Professional Opinion Scale, ktorej pôvodnou autorkou bola Ann Abbott. Výskumnú vzorku tvorilo 545 respondentov, členov profesijnej komunity sociálnej práce. VÝSLEDKY: Z výskumných zistení je zrejmé, že členovia profesijnej komunity sa s kľúčovými hodnotami sociálnej práce, prezentovanými v etickom kódexe, stotožňujú. Vysoká miera identifikácie bola zistená při hodnote dôležitosti medziľudských vzťahov. Hodnoty dôstojnosť človeka a sociálna spravodlivosť boli síce nad priemerom, ale pomerne blízko k indiferentnému postoju. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Globálne akceptovaným hodnotám sociálnej práce, akými sú ľudská dôstojnosť a sociálna spravodlivosť, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť v procese edukácie.

Klíčová slova:

etika, profesijná etika, hodnoty, kľúčové hodnoty, sociálna práca

s. 117–138

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné