Implementácia informačno-komunikačných technológií do praxe sociálnej prácevo vybraných cieľových skupinách

Andrea Vašková, Soňa Lovašová

Mgr. Andrea Vašková pôsobí ako interná doktorandka na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojej vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti sa zameriava na rizikové správanie u adolescentov v online prostredí, osamelosť a možnosti sociálnej práce v online prostredí. V rámci svojho pedagogického zamerania sa orientuje na metódy a techniky sociálnej práce a sociálnu prácu s rizikovým klientom.

Doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD., pôsobí ako docentka na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci svojho pedagogického zamerania sa orientuje na metódy a techniky sociálnej práce, metodológiu psychologického výskumu a dištančné poradenstvo. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na starostlivosť o seba, prevenciu klientskeho násilia, syndróm vyhorenia, rizikové správanie, výchovné štýly a osamelosť. Od roku 2000 pracuje ako poradkyňa v dištančnom poradenstve pre deti a od roku 2015 ako garantka sociálneho poradenstva na Linke detskej dôvery.

Abstrakt
CIEĽ: Fundamentálnym zámerom článku je poukázať na relevanciu informačno-komunikačných technológií (IKT) v sociálnej práci s deťmi, mládežou a seniormi, na ich prepojenie v kontexte medzigeneračného učenia a riziká, ktoré sú s modernými technológiami spojené. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: IKT v sociálnej práci zastávajú svoje špecifické miesto. Teoretický rámec článku sa opiera o technologické štandardy v praxi sociálnej práce (NASW, ASWB, CSWE, CSWA 2017). Na implementáciu IKT v praxi sociálnej práce nazeráme z perspektívy aktuálnych problémov a potrieb súvisiacich s rýchlym nárastom IKT. METÓDY: Článok je koncipovaný ako teoretická stať. Teoretická analýza možností využitia IKT v sociálnej práci. VÝSLEDKY: Porovnaním frekvencie využívania IKT pre osobnú potrebu na vybrané aktivity u starších ľudí sme zistili, že v roku 2020 sa využívanie IKT v niekoľkých kategóriách zvýšilo, čo môže byť spôsobené aj aktuálnou pandemickou situáciou a potrebou udržiavania sociálneho kontaktu. Zistili sme tiež, že medzigeneračné učenie sa v kontexte IKT javí ako vysoko efektívne. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Využívanie IKT v sociálnej práci sa nezaobíde bez rešpektovania základných etických princípov. Ak sú využívané opatrne a efektívne, môžu zlepšiť rôzne metódy sociálnej práce a zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Kľúčové slová
informačno-komunikačné technológie, sociálna práca, mládež, senior, medzigeneračné učenie, riziká

s. 19-40

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné