„Jak mě tenkrát přítel týral, tak jsem měla to sebevědomí hodně nízký“: vratkost kategorií „pachatel/ka“ a „oběť“ v kriminologii a sociální práci

Jiří Mertl

Mgr. Jiří Mertl, Ph.D., se zabývá kriminologií, sociální spravedlností, kritickou sociální prací, sociální deviací a marginalizací. V současné době ho zajímá zejména sociální práce a poradenství s vězněnými a propuštěnými osobami, a to v ideových intencích kritické sociální práce.

Abstrakt
CÍLE: Cílem článku je relativizovat kategorie „pachatel/ka“ a „oběť“, které mají tendenci redukovat kontext páchání trestné činnosti a tím také možnou sociální práci s vězněnými a propuštěnými osobami a také preventivní strukturální změny. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: V textu byly využity perspektivy kritické, kulturní a feministické kriminologie a kritické sociální práce. METODY: Článek datově vychází z 31 polo-strukturovaných narativních rozhovorů s propuštěnými ženami. Data byla analyzována prostřednictví kvalitativní obsahové analýzy. VÝSLEDKY: Propuštěné ženy se v rámci svého života potýkaly s celou řadou traumatizujících událostí a zkušeností, které měly významný vliv na páchání trestné činnosti. Kategorie „pachatelka“ a „oběť“ se u nich do velké míry prolínaly. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Redukce vězněných a propuštěných osob do kategorie „pachatel/ka“ omezuje možnosti, jak těmto osobám pomoci skrze sociální práci, a zároveň individualizuje strukturální problémy (nerovnosti, mocenské disproporce a kulturní stereotypy), což znesnadňuje jejich odbourávání a vytváření adekvátních podmínek pro vykonávání sociální práce.

Klíčová slova
feministická kriminologie, kritická kriminologie, kulturní kriminologie, kritická sociální práce, ženy s trestní minulostí

s. 5-20

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné