Jak si žijí „samoživy“ (?): spokojenost s bydlením pohledem samoživitelek

Radana Kroutilová Nováková, Jitka Vaculíková, Alena Podaná

Medailon autorů:

Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D., vystudovala učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2009 ukončila tamtéž doktorský studijní program v oboru Antropologie. Již několik let působí na Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Jitka Vaculíková, Ph.D., vystudovala sociální pedagogiku na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a je absolventkou doktorského studijního programu Pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně. Působí jako výkonná redaktorka časopisu Sociální pedagogika a jako vědecká pracovnice Centra výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Mgr. Alena Podaná vystudovala v roce 2015 studijní program Specializace v pedagogice obor sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pracuje na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína jako koordinátorka plánování sociálních služeb.

Anotace:

Autorky se v předkládané studii zabývají spokojeností matek samoživitelek v oblasti bydlení. Na samoživitelky přitom nahlíží jako na skupinu, která je ve větší míře vystavena riziku chudoby a sociálního vyloučení. Autorky představují analýzu spokojenosti samoživitelek s bydlením a tuto porovnávají se spokojeností vdaných žen. Vychází přitom z dílčích výsledků kvantitativního šetření, které realizovaly na přelomu roku 2014 a 2015 technikou standardizovaných Dotazníků životní spokojenosti (DŽS) autorů Fahrenberga a kol. Výzkumný soubor čítal celkem 420 žen, z toho 209 matek samoživitelek a 212 vdaných žen. Z výsledků šetření vyplynulo, že spokojenost žen je ve velké míře ovlivněna statutem samoživitelky, neboť výsledky odhalily vyšší spokojenost s bydlením ve prospěch vdaných žen, a to ve všech zkoumaných oblastech bydlení. V závěru autorky zdůrazňují význam výsledků výzkumu pro sociální práci a diskutují, jakým způsobem by měla sociální práce na zjištěné skutečnosti reagovat.

Klíčová slova:

matky samoživitelky, bydlení, dotazník, životní spokojenost, kvantitativní výzkum

s. 5–20