K fenoménu vůdcovství: Kým a jak je iniciován a veden proces transformace pobytových sociálních služeb?

Lada Furmaníková, Zuzana Havrdová, Blanka Tollarová, Petr Vrzáček

Medailon autorů:

PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D., působí v oblasti sociálních služeb od r. 1997. Od r. 2005 je členkou lektorského a konzultačního týmu o. s. Proutek. Od r. 2011 vyučuje na katedře řízení a supervize FHS UK v Praze. Je členkou několika pracovních skupin v projektu Podpora transformace sociálních služeb NC Trass a podílela se zde na vypracování řady analýz a metodických materialů.

Doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., se věnuje od r. 1990 sociální práci se zaměřením na supervizi. Založila a vede od r. 2001 katedru řízení a supervize FHS UK v Praze. Publikovala několik monografií a odborných článků se zaměřením na hodnoty, kulturu organizací a supervizi v sociálních službách. Je členkou dvou pracovních skupin v projektu Podpora transformace sociálních služeb NC Trass.

Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D., vystudovala FSV UK se zaměřením na metody kvalitativního výzkumu. Má zkušenosti z oblasti výzkumu práce s migranty a uprchlíky. Pracovala jako výzkumnice v Institutu sociologie FSV UK, v Sociologickém ústavu AV a od r. 2011 působí jako odborná asistentka na katedře řízení a supervize FHS UK v Praze, kde vyučuje metody kvalitativního výzkumu.

Mgr. Petr Vrzáček je odborným asistentem katedry řízení a supervize FHS UK v Praze od r. 2002. Vyučuje strategické a projektové řízení, komunikaci a řízení změny a stará se o praxi v řízení. Působí jako poradce, konzultant a člen statutárních orgánů v řadě neziskových organizací. Je řešitelem projektů inkluzívního vzdělávání a evaluátor ex-ante operačních projektů ESF. Výzkumně se zapojil do hodnocení vzdělávacích systémů světových top 200 univerzit a návrhů změn v řízení českých univerzit. Publikuje články na téma leadership, etika řízení aj.

Anotace:

Průběh změnového procesu, zejména pokud se jedná o tak komplexní a výraznou změnu, jako je transformace ústavního, pobytového, velkokapacitního zařízení sociálních služeb na poskytovatele realizujícího služby v malých jednotkách v komunitě, je ovlivňován řadou faktorů. Z manažerského hlediska patří k nejvýznamnějším tři následující: kdo představu, vizi změny přináší nebo požaduje (kdo ji iniciuje), kdo je jejím lídrem (kdo ji vede a umožňuje tak druhým vědomě, dobrovolně a se zaujetím ji následovat) a jak ji prosazuje (jak šíří svoji vizi mezi relevantní aktéry). Ve změnovém procesu je tak kladen důraz nejen na roli manažera, který změnu řídí, ale i na roli lídra, který druhé při změně vede. V tomto kontextu jsou představeny výstupy výzkumného šetření provedeného v uvedených oblastech u tří poskytovatelů pobytových sociálních služeb, kteří se nacházejí v různých fázích transformačního procesu.

Klíčová slova:

management, sociální služby, řízení změny, lídr, vůdce, vůdcovství, vize, práce se zaměstnanci, transformace, deinstitucionalizace, ústav

s. 49–60