1/2013

Deinstitucionalizace sociálních služeb

Problémy deinštitucionalizácie sociálnych služieb
Pri vymedzení sociálnych služieb sa v zásade môžeme stretnúť s dvoma prístupmi. Jeden skôr uplatňuje právne hľadisko pre definovanie sociálnych služieb, druhý hľadá konceptuálne ukotvenie (najmä v odbornom prostredí sociálnej práce).Zobrazit text

Během komunismu byli lidé s diagnózou mentální retardace včetně těch s autismem posíláni do velkých ústavů. Pět rodin s dětmi a mladými lidmi s autismem se podělilo o své příběhy a zkušenosti s institucionalizací v minulosti a deinstitucionalizací po roce 1989. Rozhovory s matkami těchto rodin a jejich následná narativní analýza vedly k interpretaci osobních výpovědí a vzpomínek, které zachytily boje i úspěchy v oblastech jako udělení diagnózy, státní pomoc a podpora pro rodiny s postiženými dětmi v době komunismu, život v ústavu, výchova dítěte doma, zachycení institucí v médiích, deinstitucionalizace či alternativy k ústavům velkého měřítka. Zobrazit text

Průběh změnového procesu, zejména pokud se jedná o tak komplexní a výraznou změnu, jako je transformace ústavního, pobytového, velkokapacitního zařízení sociálních služeb na poskytovatele realizujícího služby v malých jednotkách v komunitě, je ovlivňován řadou faktorů. Z manažerského hlediska patří k nejvýznamnějším tři následující: kdo představu, vizi změny přináší nebo požaduje (kdo ji iniciuje), kdo je jejím lídrem (kdo ji vede a umožňuje tak druhým vědomě, dobrovolně a se zaujetím ji následovat) a jak ji prosazuje (jak šíří svoji vizi mezi relevantní aktéry).Zobrazit text

Článok sa venuje zhodnoteniu situácie v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku. Zameriava sa na tri oblasti. Prvou je téma konceptualizácie poskytovania sociálnej pomoci v sociálnych službách. Zvýznamňuje koncept sociálneho začleňovania a sociálneho fungovania ako aktuálne teoretické východiská pre výkon sociálnej práce v sociálnych službách.Zobrazit text

Článek se zabývá významem rodinných vazeb pro seniory žijící v institucích. Vztahy mezi rodiči a dětmi, včetně poskytování pomoci a péče v době vzniku závislosti, mají základ v hlubokých emocionálních vazbách vytvořených již v raném dětství. Zatímco péči dětí o své nemocné a staré rodiče byla u nás věnována značná pozornost, vztahy dětí a rodičů žijících v institucích jsou do značné míry opomíjené a v praxi podceňované. Zobrazit text

Studie je zaměřena na současný trend sociální práce s pachateli trestných činů, respektive juvenilních delikventů z hlediska rodinné skupinové konference, jež tvoří nedílnou součást restorativní justice. Autor se soustředí na definování rodinné skupinové konference a její vývoj, osoby zainteresované v jejím procesu – z pohledu oběti trestného činu i pachatele a jejich rodinných příslušníků. Zobrazit text