Kompetence sociálního pracovníka: co učí školy a co vyžadují zaměstnavatelé

Markéta Elichová, Anna Sýkorová

Medailon autorů:

Mgr. Markéta Elichová, Ph.D., odborná asistentka na Katedře psychologie, charitativní práce a etiky na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde se profesně věnuje sociální práci, dále se zabývá interkulturním a globálním rozvojovým vzděláváním a arteterapií.

Mgr. Anna Sýkorová, doktorská studentka Teologické fakulty Jihočeské univerzity, zajímající se o alternativní a augmentativní komunikaci a nové metody práce s lidmi duševním onemocněním, dobrovolnice v neziskových organizacích pracujících s lidmi s duševním onemocněním a s lidmi s mentálním postižením, autorka projektu „Kultura i pro Tebe“, zpřístupňující kulturní aktivity lidem s duševním onemocněním z Českých Budějovic.

Anotace:

Článek se zabývá diskrepancí mezi dovednostmi a znalostmi absolventů škol sociální práce a požadavky zaměstnavatelů na trhu práce. Kvalifikační požadavky jsou nahlíženy skrze zákon o sociálních službách, Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP a z hlediska praktických kompetencí sociálního pracovníka. S těmito teoretickými podklady jsou srovnávána data získaná analýzou inzerátů. Inzeráty na pozici sociální pracovník jsou podrobeny obsahové analýze a zjištěná data jsou srovnána s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci. Práce se zabývá zjištěnými rozdíly a snaží se najít odpovědi na otázku, jaké absolventy vyžaduje současný trh práce a jak se liší od reálných absolventů škol sociální práce.

Klíčová slova:

sociální pracovník, absolvent, kompetence, vzdělávání, požadavky zaměstnavatelů, trh práce

s. 79–95