1/2015

Sociální práce a sociální služby

Studie je zaměřena na současný trend sociální práce s lidmi sociokulturně odlišnými se zaměřením
na interkulturní kompetence sociálních pracovníků. Autor se soustřeďuje na definování interkulturní
kompetence, její vývoj a klíčové komponenty kompetencí, kterými by měl sociální pracovník
disponovat v rámci kulturně kompetentní praxe. Následně autor prezentuje kritéria komunikační
vhodnosti, efektivnosti a přizpůsobivosti jež mohou sloužit jako hodnotící měřítka interkulturně
kompetentního jednání.Zobrazit text

Článek se zabývá diskrepancí mezi dovednostmi a znalostmi absolventů škol sociální práce
a požadavky zaměstnavatelů na trhu práce. Kvalifikační požadavky jsou nahlíženy skrze zákon
o sociálních službách, Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP a z hlediska
praktických kompetencí sociálního pracovníka. S těmito teoretickými podklady jsou srovnávána
data získaná analýzou inzerátů. Inzeráty na pozici sociální pracovník jsou podrobeny obsahové
analýze a zjištěná data jsou srovnána s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci. Práce
se zabývá zjištěnými rozdíly a snaží se najít odpovědi na otázku, jaké absolventy vyžaduje současný
trh práce a jak se liší od reálných absolventů škol sociální práce.Zobrazit text

V júli 2014 bol na Slovensku schválený nový legislatívny rámec pre sociálnu prácu. Ašpiráciou
zákona o sociálnej práci je utvorenie lepšieho profesionálneho zabezpečenia výkonu sociálnej práce.
Jeho hlavným cieľom je podpora profesionalizácie výkonu sociálnej práce, a to najmä ustanovením
nevyhnutných kvalifikačných predpokladov a zriadením Slovenskej komory sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce. Príspevok prináša informácie o procese tvorby zákona a kritickú reflexiu
jeho perspektív, vrátane predostretia otázok, ktoré nový zákon vyvoláva.Zobrazit text

V texte je diskutovaná otázka sociálnej opory onkologicky chorých žien. Pozornosť je zameraná
na vybrané aspekty sociálnej opory. Prvá časť je venovaná súhrnu teoretických východísk, predovšetkým
vymedzením pojmu sociálna opora, druhov a teórií sociálnej opory. Prezentuje vplyv psychosociálnych
faktorov, psychosociálnej záťaže a osobnostných charakteristík na vznik onkologického ochorenia
a zároveň popisuje psychologické a sociálne dôsledky onkologického ochorenia, jeho sociálny
význam, prežívanie a zvládanie záťaže. Poukazuje na dôležitosť sociálnej práce s onkologicky chorými
pacientmi v praxi. V druhej časti je s použitím výsledkov výskumu pozornosť zameraná na mieru
vnímanej sociálnej opory onkologicky chorých žien vo vzťahu k vybraným sociálno-demografickým
a zdravotným charakteristikám. Záverečná časť ponúka diskusiu a návrhy odporúčaní pre prax.Zobrazit text

V České republice je obětem trestných činů poskytována pomoc prostřednictvím několika metod.
Některé jsou již zavedené a vcelku dobře ukotvené v praxi, jiné přináší zcela nové, inovativní
postupy. Tato stať si klade za cíl přinést přehled o státem realizovaných službách pro oběti
trestných činů s ohledem na jejich ukotvení v odborném a legislativním rámci. Text se věnuje
službám poskytovaným jednotlivcům i službám na komunitní bázi. Neopomíjí ani systematickou
snahu státu o vytvoření komplexního a provázaného systému spolupráce mezi různými subjekty,
zainteresovanými v oblasti práce s oběťmi trestných činů.Zobrazit text

Cílem textu je otevřít diskuzi o možných nezamýšlených dopadech implementace zákona o
sociálních službách na tradičně chápané poslání a hodnoty nevládního neziskového sektoru
poskytujícího sociální služby. Jako východisko pro kritický pohled je použita interpretace
modelu New Public Managementu prezentovaná v zahraniční literatuře právě v souvislosti
s trendy probíhajícími na poli nestátního neziskového sektoru. V textu je stručně představen
koncept New Public Managementu, jeho styčné body s implementací zákona o sociálních
službách a následně jsou představeny kritické proudy, týkající se zavádění NPM a důsledků,
které má pro charakter nestátního neziskového sektoru, potažmo provádění sociální práce.Zobrazit text

Organizace sociálních služeb v České republice se mohou potýkat s nedostatkem finančních
prostředků, což může zásadním způsobem ovlivnit jejich fungování i životy jejich klientů. Cílem
našeho příspěvku bylo zjistit, jaké strategie využívají organizace poskytující sociální služby při
poklesu finančních prostředků, pokusit se zohlednit důsledky těchto strategií pro klienty organizací
a interpretovat nalezené strategie z pohledu „kritické sociální práce“. K dosažení cíle jsme
využily kvalitativní rozhovory se zástupci sedmi organizací. Výstupem našeho článku je hypotéza
o „antiradikálnosti“ českých organizací sociálních služeb a české sociální práce.Zobrazit text