1/2015

Sociální práce a sociální služby

Podmínky uplatnění a metody sociální práce v sociálních službách
Mám tu čest představit Vám první multimediální číslo našeho časopisu. Jak jste již byli informováni, odborná sdělení, která jsou zpracována formou akademické stati, jsou a nadále budou vytištěna na papíře, pojednání, která jsou napsána publicisticky, jsou a budou zveřejňována na webu.Zobrazit text

Organizace sociálních služeb v České republice se mohou potýkat s nedostatkem finančních
prostředků, což může zásadním způsobem ovlivnit jejich fungování i životy jejich klientů. Cílem
našeho příspěvku bylo zjistit, jaké strategie využívají organizace poskytující sociální služby při
poklesu finančních prostředků, pokusit se zohlednit důsledky těchto strategií pro klienty organizací
a interpretovat nalezené strategie z pohledu „kritické sociální práce“. Zobrazit text

Cílem textu je otevřít diskuzi o možných nezamýšlených dopadech implementace zákona o
sociálních službách na tradičně chápané poslání a hodnoty nevládního neziskového sektoru
poskytujícího sociální služby. Jako východisko pro kritický pohled je použita interpretace
modelu New Public Managementu prezentovaná v zahraniční literatuře právě v souvislosti
s trendy probíhajícími na poli nestátního neziskového sektoru. Zobrazit text

V České republice je obětem trestných činů poskytována pomoc prostřednictvím několika metod.
Některé jsou již zavedené a vcelku dobře ukotvené v praxi, jiné přináší zcela nové, inovativní
postupy. Tato stať si klade za cíl přinést přehled o státem realizovaných službách pro oběti
trestných činů s ohledem na jejich ukotvení v odborném a legislativním rámci. Zobrazit text

V júli 2014 bol na Slovensku schválený nový legislatívny rámec pre sociálnu prácu. Ašpiráciou
zákona o sociálnej práci je utvorenie lepšieho profesionálneho zabezpečenia výkonu sociálnej práce.
Jeho hlavným cieľom je podpora profesionalizácie výkonu sociálnej práce, a to najmä ustanovením
nevyhnutných kvalifikačných predpokladov a zriadením Slovenskej komory sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce. Príspevok prináša informácie o procese tvorby zákona a kritickú reflexiu
jeho perspektív, vrátane predostretia otázok, ktoré nový zákon vyvoláva.Zobrazit text

Článek se zabývá diskrepancí mezi dovednostmi a znalostmi absolventů škol sociální práce
a požadavky zaměstnavatelů na trhu práce. Kvalifikační požadavky jsou nahlíženy skrze zákon
o sociálních službách, Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP a z hlediska
praktických kompetencí sociálního pracovníka.Zobrazit text

Studie je zaměřena na současný trend sociální práce s lidmi sociokulturně odlišnými se zaměřením
na interkulturní kompetence sociálních pracovníků. Autor se soustřeďuje na definování interkulturní
kompetence, její vývoj a klíčové komponenty kompetencí, kterými by měl sociální pracovník
disponovat v rámci kulturně kompetentní praxe. Následně autor prezentuje kritéria komunikační
vhodnosti, efektivnosti a přizpůsobivosti jež mohou sloužit jako hodnotící měřítka interkulturně
kompetentního jednání.Zobrazit text