Možné důsledky implementace zákona o sociálních službách perspektivou kritiky modelu New Public Management

Ivana Šimíková

Medailon autorů:

Mgr. Ivana Šimíková pracuje jako výzkumná pracovnice ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., kde se dlouhodobě podílí na aplikovaném výzkumu v oblastech sociálního vyloučení, sociálního začleňování a evaluace sociálních programů. Dále působí ve vedení sociální služby, terénního programu v sociálně vyloučených lokalitách. Zároveň je doktorandkou na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií MU. Prezentovaný text je součástí tezí její disertační práce.

Anotace:

Cílem textu je otevřít diskuzi o možných nezamýšlených dopadech implementace zákona o sociálních službách na tradičně chápané poslání a hodnoty nevládního neziskového sektoru poskytujícího sociální služby. Jako východisko pro kritický pohled je použita interpretace modelu New Public Managementu prezentovaná v zahraniční literatuře právě v souvislosti s trendy probíhajícími na poli nestátního neziskového sektoru. V textu je stručně představen koncept New Public Managementu, jeho styčné body s implementací zákona o sociálních službách a následně jsou představeny kritické proudy, týkající se zavádění NPM a důsledků, které má pro charakter nestátního neziskového sektoru, potažmo provádění sociální práce.

Klíčová slova:

neziskový sektor, sociální služby, New Public Management, marketizace, institucionalizace, profesionalizace, racionalizace

s. 24–35