Kvalita života nezamestnaných mladých ľudí

Katarína Kohútová

Medailon autorů:

Mgr. Katarína Kohútová je internou študentkou doktorandského študijného programu Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.

Anotace:

Predkladaný príspevok je zameraný na skúmanie kvality života nezamestnaných mladých ľudí. Nezamestnanosť mladých je v súčasnosti veľmi aktuálnym nielen slovenským, ale i celosvetovým problémom. Príspevok je koncipovaný ako v teoretickej, tak i v empirickej rovine. V rámci teoretickej roviny sa zaoberá dôsledkami nezamestnanosti z hľadiska ekonomickej a sociálnej situácie, ďalej zmenami v zdravotnom stave, v rodinnom živote, vo vnímaní času, ako i zmenou spoločenského statusu. Teoretická časť sa špecificky venuje dôsledkom nezamestnanosti v období mladej dospelosti. Cieľom empirickej časti je identifikovať a popísať rozdiely v kvalite života zamestnaných a nezamestnaných mladých ľudí. Kvalita života je identifikovaná Dotazníkom kvality života Svetovej zdravotníckej organizácie WHOQOL-BREF.

Klíčová slova:

nezaměstnanost, kvalita života, mladá dospělost, WHOQOL-BREF

s. 105–117