2/2014

Sociální práce a chudoba rodin s dětmi

V posledních letech je aktuálním tématem identita sociální práce. Následující článek se zabývá stručným vymezením pojmu identita a profesní (kolektivní) identitou, která se rovněž zakládá na hodnotách. Definované a aplikované hodnoty v sociální práci mohou spoluutvářet stabilitu a celistvost sociální práce. V článku se proto věnujeme především vlastnostem hodnot a způsobu stavění identity na hodnotách.Zobrazit text

Predkladaný príspevok je zameraný na skúmanie kvality života nezamestnaných mladých ľudí. Nezamestnanosť mladých je v súčasnosti veľmi aktuálnym nielen slovenským, ale i celosvetovým problémom. Príspevok je koncipovaný ako v teoretickej, tak i v empirickej rovine. V rámci teoretickej roviny sa zaoberá dôsledkami nezamestnanosti z hľadiska ekonomickej a sociálnej situácie, ďalej zmenami v zdravotnom stave, v rodinnom živote, vo vnímaní času, ako i zmenou spoločenského statusu. Teoretická časť sa špecificky venuje dôsledkom nezamestnanosti v období mladej dospelosti. Cieľom empirickej časti je identifikovať a popísať rozdiely v kvalite života zamestnaných a nezamestnaných mladých ľudí. Kvalita života je identifikovaná Dotazníkom kvality života Svetovej zdravotníckej organizácie WHOQOL-BREF.Zobrazit text

Neziskové organizace, které definují v projektech cílovou skupinu, tak velice často činí na základě etnicity klientů. Pro značné množství organizací jsou tak jejich klienti primárně definováni jako Romové. Cílem textu je konfrontovat perspektivu institucí, kdy až příliš často dochází k automatickému kategorizování lidí na základě určitých znaků, s pohledem samotných klientů a definicí jejich vlastní identity. Zajímá nás tedy to, zda klienti vidí samy sebe tak, jak je vidíme my. Z pohledu toho, zda jsou, či nejsou Romové. Během let 2009 a 2010 jsme prováděli průzkum mezi klienty naší organizace (terénní program pro uživatele drog a osoby živící se prostitucí), kdy jsme se formou anketního dotazování ptali na jejich subjektivní pohled na sebe samé. Získali jsme přes 400 odpovědí, které ukazují na složitost a nejednoznačnost celé problematiky. Definice klienta na základě určitých, stereotypně užívaných fyziognomických znaků nemusí být, a často nebývá, v souladu s jeho vlastní identitou.Zobrazit text

Článek je věnován otázce, zda sociální pracovníci chápou pomoc lidem s hmotnou nouzí jako „kompenzaci osobních deficitů“, nebo jako „zprostředkování problémových interakcí“. Výzkum byl proveden ve třech záměrně vybraných lokalitách. V každé z nich byly provedeny hloubkové rozhovory se sociálními pracovníky místního kontaktního pracoviště Úřadu práce a obecního úřadu. Lokality byly vybrány záměrně tak, aby ve vyprávění místních sociálních pracovníků byl zastoupen co nejširší repertoár používaných postupů sociální práce. Od dotazovaných sociálních pracovníků jsme získali popisy desítek řešených případů, které jsme následně interpretovali z hlediska typologie, která zahrnuje dva výše zmíněné tzv. čisté typy chápání sociální práce. Identifikovali jsme jedenáct typů řešení případů lidí s hmotnou nouzí, které jsme následně z hlediska použité typologie chápání sociální práce uspořádali do čtyř uskupení typů řešení případů lidí s hmotnou nouzí. Klíčovým poznatkem je, že sociální pracovníci z vybraných lokalit popsali širokou škálu způsobů řešení, která sahá od uspokojování potřeb administrací dávek či působením na kompetence klientů až po snahu předcházet důsledkům a eskalaci hmotné nouze zprostředkováním změny problémových interakcí klientů.Zobrazit text

Článek se věnuje změnám, které v náhradní rodinné péči přineslo zrušení zákona o rodině a přijetí nového občanského zákoníku. Změna legislativy klade velké nároky na pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, jejichž úkolem je správně aplikovat platné právo a zároveň poskytovat účinnou pomoc ohroženému dítěti a rodině. Text analyzuje změny, k nimž v jednotlivých typech náhradní rodinné péče od 1. ledna 2014 došlo, se zaměřením na úkoly orgánu sociálně-právní ochrany dětí, to vše na pozadí mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a jež ve velké míře ovlivnily znění nového právního předpisu.Zobrazit text

Cílem článku je analyzovat způsoby, kterými rodiny zvládají situaci chudoby či ohrožení chudobou. V první části textu se věnujeme popisu teoretických východisek, zaměřujeme se na konceptualizaci pojmu chudoby ve vztahu k rodinám s nezletilými dětmi. Analyzujeme fáze sociální diskvalifikace a způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou. Ve druhé části prezentujeme výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem byla analýza životní situace domácností rodin s nezletilými dětmi v různých fázích sociální diskvalifikace (tj. ve fázi chudoby nebo ohrožení chudobou) a způsobů, kterými tyto situace zvládají. Tímto výzkumem jsme chtěli získat informace a podklady pro rozvoj či modifikaci sociální práce s rodinami s nezletilými dětmi, které v chudobě žijí nebo jsou jí ohroženy.Zobrazit text