Lekcia z pandémie COVID-19: skúsenosti a očakávania poskytovateľov pobytových sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti

Kvetoslava Repková

Prof. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., je vedecko-výskumná pracovníčka Inštitútu pre výskum práce a rodiny a vysokoškolská učiteľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa dlhodobo zameriava najmä na otázky zdravotného postihnutia a služieb dlhodobej starostlivosti, s osobitným dôrazom na sociálne služby a ich kvalitu. Od roku 2021 garantuje rezortné vzdelávanie sociálnych pracovníkov a pracovníčok v špecializovanom odbore sociálnej práce „Sociálna posudková činnosť“.

Abstrakt
CIELE: Prispieť k poznávaniu dopadov pandémie COVID-19 v sektore sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti v národných podmienkach a k identifikovaniu výziev pre sociálnu prácu zameraných na zlepšenie zvládania budúcich krízových situácií v danom sektore. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Dopady pandémie COVID-19 na sektor služieb dlhodobej starostlivosti sú konceptualizované ako ľudsko-právna otázka (článok 11 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím), ale aj ako otázka kvality sociálnych služieb. Najnovšie ako otázka lekcie (poučenia) z pandémie pre udržateľný rozvoj a budúce zvládanie krízových situácií v sociálnych službách ako súčasti ich kvality. METÓDY: Článok sprostredkováva vybrané zistenia kvantitatívneho prieskumu, ako hodnotia poskytovatelia pobytových sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti dopady pandémie na ich fungovanie a aká je lekcia z pandémie na zvyšovanie ich pripravenosti riešiť budúce krízové situácie. VÝSLEDKY: Poskytovatelia prevažne hodnotili svoju situáciu ako porovnateľnú s pred-pandemickým obdobím; pre podporu v budúcich krízových situáciách očakávajú najmä jednotné, jasné a včasné metodické usmerňovanie zo strany autorít, ale aj podporu personálneho, finančného a materiálneho zabezpečenia sociálnej služby. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Zvýšená potreba zabezpečovať v krízových situáciách sprostredkovávanie medziorganizačných, vnútroorganizačných a interpersonálnych interakcií, komunikácie a koordinácie činnosti aktérov sociálnych služieb, čo je kľúčová rola sociálnej práce. Pripravovať sociálnych pracovníkov pre oblasť krízového riadenia.

Kľúčové slová
pobytové sociálne služby, dlhodobá starostlivosť, pandémia COVID-19, krízové situácie, lekcia z pandémie

s. 109-129

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné