2/2023

Moudrost praxe sociální práce

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

motivací pro tvorbu tohoto čísla časopisu Sociální práce / Sociálna práca byla snaha akcentovat potřebu reflexe utváření vědění v sociální práci. Konkrétně jsme chtěly vyzdvihnout nutnost propojování teoretického a praktického vědění v sociální práci za účelem zkvalitňování praxe sociální práce.Zobrazit text

Cílem textu je porozumět, jak byla konstruována první vývojová fáze moudrosti praxe prostřednictvím vzdělávacího procesu v sociální práci po roce 1945 na příkladech Vyšší dvouleté školy pro vzdělávání sociálních pracovnic v Ostravě a Střední školy sociálně-právní v Praze. Zobrazit text

Cílem článku je zjistit, jak je tzv. adaptační doba upravena v krajských metodikách k pěstounské péči v Královéhradeckém kraji, jak je ve stejné lokalitě zacházení s adaptační dobou reflektováno z perspektivy pracovníků organizací doprovázejících pěstouny a pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, jak je vymezena v zákonech a celorepublikových metodikách, jak je teoreticky diskutována v české odborné literatuře sociální práce a v zahraniční odborné literatuře, a v závěru dát tato zjištění do souvislosti s národními a mezinárodními dokumenty vztahujícími se k právům dětí.Zobrazit text