Reflexivita sociálních pracovníků a etnicita klientů

Jan Lisník

Mgr. Jan Lisník je interním doktorandem na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Vystudoval obor Sociální práce tamtéž. Ve svém disertačním výzkumu se zabývá rodinami žijícími v přelidněných bytech jako klienty sociální práce.

Abstrakt
CÍLE: Prozkoumat interakce mezi reflexivitou sociálních pracovníků a pojetím etnicity jejich klientů. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Text se opírá o polemiku mezi antidiskriminačním přístupem a etnicky senzitivním přístupem při práci s romskými klienty a aplikuje pojetí reflexivity sociálních pracovníků dle D’Cruz, Gillingham, Melendez. METODY: Kvalitativní výzkumná strategie, metoda konstruktivistické zakotvené teorie, technika polostrukturovaného rozhovoru. VÝSLEDKY: Přecházení mezi typy pojetí reflexivity a od nich odvislými strategiemi u participantek výzkumu bylo provázeno změnami v relevanci, kterou participantky připisovaly etnicitě klientů, přičemž nejčastěji zastávaly přístup antidiskriminační. Text rozkrývá interakce mezi těmito dvěma rovinami a diskutuje jejich další implikace. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Reflexivita se ukazuje být klíčovou pro účinnou integraci zahrnutých teoretických přístupů. V článku je vyjádřena podpora pro její rozvoj při vzdělávání jak zahrnováním kvalitativní výzkumné metodologie (pro tříbení citlivosti vůči podstatným skutečnostem), tak kritických antidiskriminačních východisek při pojímání etnicity (pro tříbení citlivosti vůči kontextu, která je v souladu s obecnými požadavky na rozvoj moudrosti praxe a otevřeného profesionálního vztahu).

Klíčová slova
reflexivita, moudrost praxe, antidiskriminační přístup, etnicky senzitivní přístup, etnicita

s. 92-108

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné