Konstrukce předpokladu moudrosti praxe skrze obsah vzdělávání v sociální práci po roce 1945 na příkladu Ostravy a Prahy

Marie Špiláčková

Doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D., je docentkou v oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve výuce i ve výzkumu se zaměřuje na teorie a metody sociální práce zejména s ohledem na historický kontext. Rozvíjí metodologii historického výzkumu v sociální práci. Podporuje odborný diskurz s cílem posílit vědomí a myšlení o historii sociální práce v různých dimenzích.

Abstrakt
CÍLE: Cílem textu je porozumět, jak byla konstruována první vývojová fáze moudrosti praxe prostřednictvím vzdělávacího procesu v sociální práci po roce 1945 na příkladech Vyšší dvouleté školy pro vzdělávání sociálních pracovnic v Ostravě a Střední školy sociálně-právní v Praze. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Studium historie sociální práce je považováno za významné pro posílení identity sociálních pracovníků a ukotvení základních hodnot a cílů profese. Znalosti o obsahu českého vzdělávacího systému podložené výzkumem stále patří k bílým místům profesní historie. Současně je obsah vzdělávání prvním vývojovým stadiem v konstrukci moudrosti praxe, která utváří specifické odborné profesní vědění. METODY: Metodologicky je text podložen historickým výzkumem, (1) obsahovou analýzou primárních pramenů z Archivu města Ostravy a (2) orální historií se dvěma absolventkami pražské školy z let 1967 a 1970. VÝSLEDKY: Výsledkem je na vědeckých základech zpracovaná syntéza poznatků o vzdělávání v sociální práci v Ostravě a v Praze po roce 1945, která prezentuje vnímání zisku znalostí jako počáteční fáze konstrukce moudrosti praxe. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Přínos textu lze spatřovat ve vyplnění bílého místa ve vývoji české sociální práce po roce 1945 a snaze přispět tak k rozvoji myšlení o historii sociální práce a prezentovat vnímání zisku znalostí skrze vzdělávání jako předpokladu vzniku moudrosti praxe.

Klíčová slova
vzdělávání v sociální práci, moudrost praxe, historický výzkum, orální historie, Česká republika

s. 5-22

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné