Možnosti poskytování psychosociální a duchovní opory seniorům v rodině a v zařízeních sociální péče

Vladimír Smékal

Medailon autora

Prof. PhDr. Vladimír Smékal vyučuje psychologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na Teologické fakultě UP v Olomouci. Je ředitelem Výzkumného centra vývoje osobnosti a etnicity při Masarykově univerzitě. Přednáší psychologii osobnosti, psychologii náboženství, metodologii psychologického výzkumu a vede kursy praktické psychologie osobnosti (selfmanagementu). Je autorem téměř 200 studií a spoluautorem několika učebnic psychodiagnostiky, metodologie psychologického výzkumu a poradenské psychologie. V r. 2002 vydal obsáhlou monografii Pozvání do psychologie osobnosti. Hostoval na několika zahraničních univerzitách a v současnosti spolupracuje s Institutem zdraví dítěte Bristolské univerzity.

Abstrakt

Článek předkládá myšlenku doplnění sociální a psychologické opory, která je věnována starším lidem doma a v zařízeních sociální péče, také oporou duchovní. Obecně to znamená pomáhat starším lidem prožívat smysl života. Jako důležité se ukazuje rozvíjet citlivost pro pozitivní činy v mládí. Vést ke vzpomínkám na šťastné události v minulosti a učit, jak věnovat pozornost prostým, ale potěšujícím věcem a událostem v přítomnosti. Ve studii jsou popsány tři dimenze života v rodinách a sociálních zařízeních: materiální, psychosociální a duchovní. Dále stať ukazuje, čeho si všímat na duchovní situaci klienta a jak mu pomáhat.

s. 50 – 62