Možnosti využití reflektivní praxe při podpoře matek s mentálním handicapem

Martina Bakalíková, Miloš Votoupal

Mgr. Martina Bakalíková, DiS., je studentka doktorského studijního programu Katedry sociální práce a sociální politiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Oblastí jejího výzkumného zájmu je rodičovství osob s mentálním handicapem a sítě podpory pro rodiče s mentálním handicapem.

Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D., je odborným asistentem Katedry sociální práce a sociální politiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Oblastí jeho výzkumného zájmu je inkluze osob s mentálním handicapem a dále pak oblast teorií a metod sociální práce, s důrazem na téma participace klientů.

Abstrakt
CÍLE: Cílem textu je identifikovat kontextuální, sociálně konstruované vlivy, které vstupují do procesu poskytování podpory ze strany sociálních pracovníků matkám s mentálním handicapem. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problém je nahlíženo z perspektivy kontextuálního rámce sociální práce. Dalšími východisky jsou reflektivní praxe a kritická reflexe. METODY: Konkrétní metodou práce je kontextuální představení oblastí, které může profesionál reflektovat, to znamená sumarizovat podobu jednotlivých stěžejních kontextů při podpoře matek a identifikovat vlivy, které do jejich konstrukce vstupují, to vše s pomocí Dynamického modelu sociální práce. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že významnými oblastmi pro využití reflektivní praxe jsou v rámci institucionálního kontextu česká legislativa ve vztahu k matkám s mentálním handicapem, nedostatečná ubytovací situace matek a převládající negativní postoje společnosti. V rámci teoretického kontextu je vhodné reflektovat spolupráci sítě podpory profesionálů i neformálního sektoru, a mezioborové odlišnosti v nahlížení na životní situaci matek. V oblasti praktického kontextu by měla být předmětem kritické reflexe vlastní odborná příprava profesionálů, možné komunikační bariéry při podpoře matek a způsob poskytování podpory matce směrem k posilování kompetencí. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Aplikačním cílem je navrhnout, v jakých oblastech by mohl pomáhající profesionál využívat reflektivní praxi při poskytování podpory matce. Jako způsob využití reflektivní praxe jsme navrhli Model kritické reflexe.

Klíčová slova
mentální handicap, sociální práce, kritická reflexe

S. 42 - 53

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné