Návrat nezaměstnaných rodičů po rodičovské dovolené na trh práce v ostravském regionu

Anna Krausová, Tomáš Waloszek, Martin Brezina

Medailon autorů:

Mgr. Anna Krausová, Ph.D., je vedoucí Katedry sociálních věd Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Zaměřuje se při přednáškové a publikační činnosti na oblast sociální politiky, makrometod sociální práce a problematiku projektového řízení a neziskového sektoru. Aktivně působí jako dobrovolník v neziskové organizaci Vzájemné soužití, o. p. s., jehož je spoluzakladatelkou.

Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszek je studentem doktorského oboru ,,Sociální práce“ na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. V magisterských programech absolvoval obory: ,,Veřejná politika a lidské zdroje“ (zaměření: sociální politika) na Masarykově univerzitě v Brně a zároveň ,,Management organizací služeb sociální práce“ na Ostravské univerzitě v Ostravě. Na této univerzitě participoval také při inovaci výuky předmětů sociální politiky.

Mgr. Martin Brezina je studentem doktorského studia ,,Sociální práce“ na Ostravské univerzitě. V minulosti působil jako sociální pracovník, projektový manažer a konzultant ve vzdělávání. V současnosti učí na Vyšší odborné škole J. A. Komenského v Ostravě. Jeho odborný zájem se soustřeďuje na problematiku zaměstnanosti a společenské integrace.

Anotace:

V první části příspěvku jsou představena teoretická východiska a téma harmonizace rodiny a práce ve specifické fázi životního cyklu, kterou je návrat rodičů na trh práce po rodičovské dovolené. Je poukázáno na skutečnost, jakým způsobem mohou požadavky trhu práce narušovat stabilitu rodiny a její funkce. V druhé části příspěvku je pozornost věnována představení metodologie výzkumu. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké bariéry přispívající k dlouhodobé nezaměstnanosti identifikují rodiče s dětmi (do 10 let věku) při přechodu z rodičovské dovolené na trh práce a jaké bariéry v oblasti harmonizace rodiny a práce identifikují pracovníci působící v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti v ostravském regionu. Třetí část příspěvku obsahuje výsledná zjištění a interpretaci. Do kvalitativního výzkumu bylo zapojeno celkem 22 nezaměstnaných rodičů s dětmi a 15 pracovníků pracujících v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Rozhovory byly s komunikačními partnery vedeny v období červenec–srpen 2014, následně byly analyzovány v programu Qualitative Data Analysis Software MAXQDA. Závěrečná část příspěvku je zaměřena na diskusi a závěry.

Klíčová slova:

rodičovská dovolená, trh práce, harmonizace rodiny a práce, rodiče

s. 101–117