Občanská participace jako významný faktor sociální integrace rodin s dětmi se zdravotním postižením

Hana Francová, Lucie Kozlová

Medailon autorů:

Mgr. Hana Francová, Ph.D., je odbornou asistentkou na katedře sociální práce ZSF JU v Českých Budějovicích. V rámci výzkumu se dlouhodobě věnuje problematice rodin pečujících o děti se zdravotním postižením.

Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., působí na katedře sociální práce ZSF JU České Budějovice. Její výzkumná činnost je spojena především s analýzou sociálně vyloučených lokalit a s tvorbou metodiky v procesu střednědobých plánů sociálních služeb.

Anotace:

Sociální integraci rodin s dětmi s disabilitou je nutné vnímat jak z hlediska vytváření rovných šancí ze strany společnosti, tak i z hlediska individuálního přístupu, tj. zda rodina využívá stávající zdroje společnosti a prostředky občanské participace pro zlepšení jejího sociálního fungování.

V souvislosti s mapováním aktivního občanství znevýhodněných rodin autorky textu předpokládaly, že pro zajištění dostupnosti veřejných služeb rodiče preferují jednání se zastupiteli obcí. S využitím deskriptivní statistiky je možno konstatovat, že přibližně dvě třetiny pečujících rodičů by situaci takto neřešily, stejně jako by většinově nevyužily ani jiné nabídnuté možnosti, např. jednání s nestátní neziskovou organizací nebo krajským úřadem, medializaci problému či oslovení ombudsmana.

Výzkumné šetření bylo zaměřeno i na ochotu spoluúčasti na financování sociálních služeb a kompenzačních pomůcek. Na základě provedeného testu na shodu relativních četností je zřejmé, že participace na financování kompenzačních pomůcek je vyšší než na sociálních službách. Prostřednictvím testu na shodu relativních četností a korespondenční analýzy se podařilo prokázat, že dvě třetiny respondentů nejsou ochotny se podílet na financování sociálních služeb ani na financování kompenzačních pomůcek. V souladu se získanými daty tak chtějí autorky textu zdůraznit, že pasívní postoj rodin se znevýhodněnými dětmi může snížit efektivitu mnohých integračních opatření.

Klíčová slova:

občanská participace, finanční participace, dítě se zdravotním postižením, sociální integrace

s. 56–67